Viquipèdia/La Viquipèdia a classe: diferència entre les revisions

L'estructura, els principis de gestió i de funcionament de Viquipèdia i el seu mode de gestió interna dels conflictes són propers als de la democràcia participativa, el que ja és en sí mateix molt pedagògic.
 
===ApprendreAprendre la dinàmica col·laborativa i aprendre d'aquesta dinàmica ===
Tots els contribuents experimentats diuen que «la ''wikipédier'' »Viquipèdia és una molt bona escola de modèstia i de sociabilisationresponsabilització; tant per als alumnes i els seus professors, com per a tots els contribuents que duren, peròi també per a tot contribuent d'alçàriaalt-nivell. Aquests últims han d'explicar simplementde manera simple dades de vegades complexoscomplexes, sota pena de ser convidats a reformular més clarament ella seuseva assumpteexposició.
Tous les contributeurs expérimentés disent que « ''wikipédier ''» est une très bonne école de modestie et de sociabilisation ; pour les élèves et leurs enseignants, comme pour tous les contributeurs qui durent, mais aussi pour tout contributeur de haut-niveau. Ces derniers doivent expliquer simplement des données parfois complexes, sous peine d'être invité à reformuler plus clairement son sujet.
 
Tots els contribuents experimentats diuen que « ''wikipédier'' » és una molt bona escola de modèstia i de sociabilisation; per als alumnes i els seus professors, com per a tots els contribuents que duren, però també per a tot contribuent d'alçària-nivell. Aquests últims han d'explicar simplement dades de vegades complexos, sota pena de ser convidats a reformular més clarament el seu assumpte.
 
 
 
École de modestie : On ne signe pas ses articles ou ses modifications (mais on signe ses affirmations, interrogations ou réponses dans la page de discussion). Chacun doit respecter les principes fondateurs du projet Wikipédia. Chaque rédacteur doit accepter que ses articles ou modifications soient sourçés, contredits ou à leur tour modifiés.. ce qui impose à chacun d’argumenter clairement, préciser ou clarifier le contenu des articles et des modifications (des discussions sont possible sur chaque page de discussion, sur la page des contributeurs déclarés ou sur des pages dédiées. Des pages « brouillon » sont également possibles. La tolérance est ici plus difficile qu’il n’y paraît parfois, surtout quand on pense être spécialiste d’une question. Se forcer à expliquer un point de vue est en général un bon moyen de l'éclaircir, voire de le modifier.
 
Escola de modèstia : No se signen els seus articles o les seves modificacions (però se signen les seves afirmacions, interrogacions o respostes a la pàgina de discussió). Cadascun ha de respectar els principis fundadors del projecte Wikipédia. Cada redactor ha d'acceptar que els seus articles o modificacions siguin sourçés, contradits o en el seu torn modificats.. el que imposa a cadascun argumentar clarament, precisar o aclarir el contingut dels articles i de les modificacions (discussions són possible sobre cada pàgina de discussió, sobre la pàgina dels contribuents declarats o sobre pàgines dedicades. Pàgines «esborrany» són igualment possibles. La tolerància és aquí més difícil del que hi apareix de vegades, sobretot quan es pensa ser especialista d'una pregunta. Forçar-se a explicar un punt de vista és en general un bon mitjà d'aclarir-lo, fins i tot de modificar-lo.
 
Escola de modèstia : No se signen els seus articles o les seves modificacions (però se signen les seves afirmacions, interrogacions o respostes a la pàgina de discussió). Cadascun ha de respectar els principis fundadors del projecte WikipédiaViquipèdia. Cada redactor ha d'acceptar que els seus articles o modificacions siguin sourçésreferenciades, contraditscontradites o en el seu tornmoment modificatsmodificades.. el que imposa a cadascun argumentar clarament, precisar o aclarir el contingut dels articles i de les modificacions. (discussionsEs sónpot possiblediscutir sobrea cadala pàgina de discussió de cada article, sobrea la pàgina dels contribuents declaratsenregistrats o sobrea pàgines dedicades. Pàgines «esborrany» són igualment possibles. La tolerància és aquí més difícil del que hi apareixsembla de vegades, sobretot quan es pensacreu ser especialista d'una preguntatema. Forçar-se a explicar un punt de vista és, en general, un bon mitjà d'aclarir-lo, fins i tot de modificar-lo.
 
=== Aprenentatge per l'experimentació de la lògica col·laborativa ===
746

modificacions