Viquipèdia/La Viquipèdia a classe: diferència entre les revisions

Suggeriment: En el cas d'un articles d'alt-nivell (síntesi o vulgarització d'una tesi doctoral molt tècnica per exemple), l'article final pot eventualment assenyalar (en el seu històric o a la seva pàgina de discussió) la data de validació, fins i tot un enllaç directe cap a l'última versió validada per un expert, l'autor de la tesi. El professor contribueix així ell mateix a millorar l'eina que és Viquipèdia. Nombrosos professors (retirats o en durant el seu temps lliure) són ja lectors i correctors de Viquipèdia. Aquí la diferència és que fan aquest treball directament i "col·laborativament" amb els alumnes (i eventualment amb altres contribuents), per a l'interès general i no només per al curs anual dels seus alumnes.
 
=== Hi ha diverses vies possibles '' ===
DiversesHi rodaliesha sóndiversos possibleenfocaments possibles, segons l'edat dels alumnes, el temps a consagrardedicar al projecte i l'amplitudabast d'aquestdel projecte :
Plusieurs approches sont possible, selon l'âge des élèves, le temps à consacrer au projet et l'ampleur de ce projet :
* el professor confia a cada alumne la missió de crear el seu propi article (o un paràgraf il·lustrat peren cas alsdels més joves o side amanca un li faltade temps) per aprendre i posar en obraprèctica totes les etapes d'un article; des de la investigaciórecerca de fonts fins a l'edició final passant per l'exploració del context i la selecció d'informacions pertinents, útils i verificables;
 
* el professor proposa a un grup (o alguns subgrups bé emmarcats, o ja iniciats al funcionament de WikipédiaViquipèdia), de repartir entre els alumnes les diferents tasques i etapes de creació d'un o diversos articles... aamb riscla d'allòparticularitat que després cadascun explica i discuteix llavors amb el grup el que ha fet, per què i com.
Diverses rodalies són possible, segons l'edat dels alumnes, el temps a consagrar al projecte i l'amplitud d'aquest projecte :
* És possible i interessant per a un professor i/o grup d'alumnes seguir i millorar un mateix projecte any rere any.
* l'enseignant confie à chaque élève la mission de créer son propre article (ou un paragraphe illustré pour les plus jeunes ou si l'on manque de temps) pour apprendre et mettre en oeuvre toutes les étapes d'un article ; de la recherche de sources à l'édition finale en passant par l'exploration du contexte et la sélection d'informations pertinentes, utiles et vérifiables ;
* Un deureexercici escrit (individual o deen grup) sobre un tema precís potser tornat per escritconcret, en forma d'un esborrany de pàgina o de paràgraf de wikipédiaViquipèdia, a posar en línia una vegada corregit i validat (amb relacionsenllaços internesinterns o externesexterns i fonts a inserir correctament).
 
* Idealment l'assumpteel tema escollit ho ha de ser pel pedagogprofessor i l'alumne, per exemple en una llista d'articles a crear. <Br />DansEn certs àmbits ja ben coberts per WikipédiaViquipèdia, crear una pàgina pertinent és cada vegada més difícil. En altres àmbits li falten els articles, però serà difícil per als alumnes de trobar fonts per redactar-los (Exemple : artistes antics poc coneguts, fauna i flora rara o al contrari comuna però poc estudiada fins avui ja que sense interès comercial o alimentari demostrat, et cetera.) <Br />. Per constituir una llista d'assumptede temes es poden recercarcercar lesels relacionsenllaços vermellesvermells ena wikipédiaViquipèdia o reflexionar-se sobre els articles que a un li agradaria trobar ensobre la seva disciplina, i que no han estat encara creats. ÉsFinalment finalmentés possible consultar les categories o article de la versions anglesa o alemanyafrancesa o espanyola de wikipédiaViquipèdia i de proposar de les traduccions o articles homòlegs per alla wikipédiaViquipèdia francòfoncatalana.
* el professor confia a cada alumne la missió de crear el seu propi article (o un paràgraf il·lustrat per als més joves o si a un li falta temps) per aprendre i posar en obra totes les etapes d'un article; de la investigació de fonts a l'edició final passant per l'exploració del context i la selecció d'informacions pertinents, útils i verificables;
* l'enseignant propose à un groupe (ou quelques sous-groupes bien encadrés, ou déjà initiés au fonctionnement de Wikipédia), de répartir entre les élèves les différentes tâches et étapes de création d'un ou plusieurs articles... quitte à ce que chacun explique et discute ensuite avec le groupe ce qu'il a fait, pourquoi et comment.
 
* el professor proposa a un grup (o alguns subgrups bé emmarcats, o ja iniciats al funcionament de Wikipédia), de repartir entre els alumnes les diferents tasques i etapes de creació d'un o diversos articles... a risc d'allò que cadascun explica i discuteix llavors amb el grup el que ha fet, per què i com.
* Il est possible et intéressant pour un enseignant ou des élèves de suivre et améliorer un même projet d'année en année.
 
* És possible i interessant per a un professor o alumnes seguir i millorar un mateix projecte any rere any.
* Un devoir (individuel ou de groupe) sur un thème précis peut-être rendu par écrit, sous forme d'un brouillon de page ou de paragraphe de wikipédia, à mettre en ligne une fois corrigé et validé (avec liens internes ou externes et sources à insérer correctement).
 
* Un deure (individual o de grup) sobre un tema precís potser tornat per escrit, en forma d'un esborrany de pàgina o de paràgraf de wikipédia, a posar en línia una vegada corregit i validat (amb relacions internes o externes i fonts a inserir correctament).
* Idéalement le sujet choisi doit l'être par le pédagogue et l'élève, par exemple dans une liste d'articles à créer. <br />Dans certains domaines déjà bien couverts par Wikipédia, créer une page pertinente est de plus en plus difficile. Dans d'autres domaines il manque des articles, mais il sera difficile pour les élèves de trouver des sources pour les rédiger (Exemple : artistes anciens peu connus, faune et flore rare ou au contraire commune mais peu étudiée à ce jour car sans intérêt commercial ou alimentaire démontré, etc.) <br />. Pour constituer une liste de sujet on peut rechercher les liens rouges dans wikipédia ou réfléchir aux articles qu'on aimerait trouver dans sa discipline, et qui n'ont pas encore été créés. Il est enfin possible de consulter les catégories ou article de la versions anglaise ou allemande ou espagnole de wikipédia et de proposer des traductions ou articles homologues pour le wikipédia francophone.
 
* Idealment l'assumpte escollit ho ha de ser pel pedagog i l'alumne, per exemple en una llista d'articles a crear. <Br />Dans certs àmbits ja ben coberts per Wikipédia, crear una pàgina pertinent és cada vegada més difícil. En altres àmbits li falten els articles, però serà difícil per als alumnes de trobar fonts per redactar-los (Exemple : artistes antics poc coneguts, fauna i flora rara o al contrari comuna però poc estudiada fins avui ja que sense interès comercial o alimentari demostrat, et cetera.) <Br />. Per constituir una llista d'assumpte es poden recercar les relacions vermelles en wikipédia o reflexionar-se sobre els articles que a un li agradaria trobar en la seva disciplina, i que no han estat encara creats. És finalment possible consultar les categories o article de la versions anglesa o alemanya o espanyola de wikipédia i de proposar de les traduccions o articles homòlegs per al wikipédia francòfon.
 
 
=== Ancoratge del projecte a la zona o als interessos dels redactors ===
746

modificacions