Bibliografia/Composició d'una bibliografia

Creació d'una citació modifica

Les citacions són les referències d'altres autors o obres incorporades en el document que s'elabora.

Citacions textuals modifica

Segons les condicions de publicació de la Societat Catalana de Comunicació (SCC),[1] membre de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), les citacions textuals s'escriuen en rodona i entre cometes.

La referència s'escriurà després de les cometes.

Si les citacions són més llargues de 3 línies, s'escriuen en un paràgraf independent, sagnat 1cm a l'esquerra i el cos de lletra 1 punt més petit (normalment 11 p.) que la del cos del text (si aquest és de 12). L'interlineat ha de ser senzill.

La referència de la citació va al final, abans del punt final.

Les supressions de text en les citacions, cal indicar-les amb tres punts entre claudàtors:[...].

Referències bibliogràfiques modifica

Qualsevol referència d'una altra obra, cal ressenyar-la convenientment o bé a peu de pàgina, o bé al final del capítol o al final de l'obra.

Hi ha tres sistemes principals de citacions: a) les citacions numèriques b) les citacions en notes c) les citacions d'autor i any

Citacions numèriques modifica

Les crides de nota del text remeten a la citació de l'obra de procedència mitjançant un número que es refereix a una llista d'obres citades al final del capítol o del llibre, ordenada numèricament. Les crides dins del text s'han de col·locar després de la puntuació corresponent, ja que si no s'interromp la frase.

Citacions en notes modifica

Les crides de nota del text remeten a notes (situades a peu de pàgina, al final del capítol, o al final de l'obra) que contenen les referències bibliogràfiques. De vegades aquestes notes porten la citació abreujada que remet a la bibliografia final de l'obra.

Citacions d'autor i any modifica

Es tracta de posar directament al text, entre parèntesis, el primer element (gairebé sempre l'autor), l'any d'edició de l'obra de referència i, si cal, la pàgina o pàgines. Els cognoms dels autors s'han d'escriure en versaletes.

  • Exemple: (Lüdtke, 1988), (Lüdtke, 1988: 1633).

Quan aquestes referències apareixen al final d'un període, han d'anar sempre després del signe de puntuació.

  • Exemple: És clar que el sistema de codificació més estàndard actualment és el TEI (Burnard, 1995) i, com a tal, ...

Si hi ha més d'una referència, s'escriuen totes dins dels mateixos parèntesis, separades per punt i coma (Barry i Fourcin, 1992; Péan et al., 1993).

Si en el text ja se cita l'autor, només cal escriure l'any entre parèntesis.

  • Exemple: Tal com diu Burnard (1995a), el sistema de...

En el cas de citar més d'una obra del mateix any del mateix autor, les obres s'enumeren amb lletres minúscules després de l'any, sense deixar cap espai.

  • Exemple: (Burnard, 1995a).

Si a més de l'obra es vol anotar la pàgina o les pàgines concretes, la referència s'escriu després de l'any, precedida de dos punts i un espai.

  • Exemple: (Burnard, 1995: 53-56)

Fonts modifica

  1. Societat Catalana de Comunicació