Bibliografia/Criteri ISO orientat a l'edició

L'ISO (Organització internacional de normalització) és l'entitat internacional encarregada de produir els estàndards normatius en els camps industrials i comercials.

La normativa ISO 690 és la que s'ocupa d'establir una normativa internacional d'edició de referències bibliogràfiques.

Pautes a tenir en compte:

La norma ISO 690 ens dóna uns camps determinats que hem d'anar seguint en la mateixa seqüència. Alguns d'aquests camps són opcionals i altres són fixos.

Així, la persona que fa una llista bibliogràfica ha de tenir en compte que sempre s'han de seguir les mateixes pautes en els camps opcionals. Per tant, si s'opta per incloure tots o alguns dels elements opcionals, s'haurà de mantenir aquest criteri uniforme al llarg de tot el treball.

Citació de monografies modifica

És aquell document en qualsevol suport, ja sigui llibre, enregistrament sonor, video,..., que no ha estat publicat en sèrie. És una publicació que es completa en un o més volums. Els camps que es faran constar són:

 1. Títol
 2. Responsabilitat secundària: Traductors,… (Camp opcional)
 3. Edició: Núm. d'edició
 4. Dades de publicació: Lloc d'edició, editorial i any
 5. Descripció física: Pàgines del document (Camp opcional)
 6. Col·lecció: Col·lecció i número (Camp opcional)
 7. Notes (Camp opcional)
 8. Número normalitzat: Número ISBN (Camp opcional)
 9. Si hi ha alguna obra que no té traductor o col·lecció o alguna nota,...es passa a descriure el camp següent.

Puntuació:

 • Després de l'autor: Punt espai
 • Després del títol: Punt espai
 • Entre títol i subtítol: Dos punts espai
 • Després de la responsabilitat secundària: Punt espai
 • Després de l'edició: Punt espai
 • Després del lloc d'edició: Dos punts Espai
 • Després de l'editorial: Coma espai
 • Després de l'any de publicació: Punt espai
 • Després de les notes: Punt espai
 • Abans del nom de la col·lecció: Obrir parèntesi
 • Després del nom de la col·lecció: Punt i com espai
 • Després del número de col·lecció: Tancar parèntesi punt
 • Després de notes: Punt espai
 • Després del número normalitzat: Punt

Tota la puntuació ha de ser exacta. És totalment important seguir els mateixos espais. En cas contrari, la cita bibliogràfica seria incorrecta. D'aquesta manera, la cita bibliogràfica quedaria de la següent manera:

COGNOMS DE L'AUTOR, Nom de l'autor. Títol del llibre: Subtítol del llibre. Núm. d'edició. Lloc de publicació: Editorial, any. Núm. pàgines. (Col·lecció; Núm. de la col·lecció). Notes. ISBN xxxxxxxxxx.

Exemples:

 • TORO, Josep. El cuerpo como delito: Anorexia, bulimia, cultura y sociedad. Barcelona: Editorial Ariel, 1996. 353 p. (Ariel Ciencia). ISBN 84-344-8023-9.
 • LAZARUS, Richard S.; FOLKMAN, Susan. Estrés y procesos cognitivos. Trad. de María Zaplana. Barcelona: Martínez Roca, 1986. 468 p. (Biblioteca de Psicologia, psiquiatría y salud. Serie Universidad; 3). ISBN 84-270-1013-3.

Tipografia:

 • Els títols dels llibres sempre van subratllats o en cursiva. Quan s'adopta una de les dues formes, sempre s'ha d'utilitzar la mateixa.
 • En els esborranys mecanografiats, la lletra cursiva s'indica subratllant la paraula o frase corresponent, que en passar a impremta, s'haurà de compondre en cursiva.

Utilització de les diverses llengües en els camps:

 • Hi ha camps on s'utilitza la llengua en què està escrit el document i n'hi ha d'altres que s'utilitza la llengua de la persona que fa la cita bibliogràfica. Els camps que s'utilitza la llengua en què està escrit el document són: Autor - Títol - Responsabilitat secundària - Edició - Dades de publicació - Col·lecció
 • Els camps que s'utilitza la llengua de la persona que fa la cita bibliogràfica són: Descripció física - Notes

Regles, excepcions i variants dels diferents camps modifica

Autor o autors modifica

 1. De vegades ens podem trobar que l'obra no té un nom d'un autor determinat sinó que figura només el nom d'una entitat. En aquest cas:
  Mirarem si és una obra que tracta pròpiament de l'entitat (memòria, pressupostos, repertori, catàleg... de l'entitat). Si és així, l'autor serà l'entitat.
  • COL·LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS DE CATALUNYA. Memòria 1997. Barcelona: Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, 1998. 91 p.
  En cas contrari, s'entra la cita bibliogràfica directament pel títol. Exemple:
  • Pla de salut de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social, 1997. 492 p. Inclou un full solt amb una fe d'errades. ISBN 84-393-4242-X.
 2. Hi ha altres obres on no hi ha autor/s, sinó que hi ha un editor literari. En aquest cas, l'editor literari es considera autor de l'obra sempre que el seu nom estigui clarament especificat a les fonts d'informació. En aquest cas es posa el nom de l'editor seguit de (ed.) o (eds.). Exemple:
  • DUNNETTE, Marvin D. (ed.). Handbook of industrial and organizational psychology. New York [etc.]: John Wiley & sons, 1983. 1740 p. ISBN 0-471-88642-4.
 3. També pot ser que hi hagi dos o tres autors, o dues o tres entitats autores. En aquest cas, s'anoten una darrere l'altra separades per; espai. Exemple:
  • GREENSPAN, Stanley I.; LIEFF BENDERLY, Beryl. El crecimiento de la mente y los ambiguos origenes de la inteligencia. Traducción de Ernesto Thielen. Barcelona: Paidós, 1997. 401 p. (Paidós transiciones; 8). ISBN 84-493-0505-5.
 4. Quan hi ha més de tres autors en una mateixa obra (ja siguin persones o entitats), l'obra es referencia amb el nom del primer dels autors, de la forma convencional, afegint-hi [et al.]. Exemple:
  En l'obra Manual de técnicas e instrumentos de formación en la empresa, els autors són: Federico Gan, Eva de Francisco, Beatriz Alonso i Santiago Puyol. Per tant, la cita quedaria de la següent manera:
  • GAN, Federico [et al.]. Manual de técnicas e instrumentos de formación en la empresa. Barcelona: Ediciones Apóstrofe, 1995. 384 p. (Apóstrofe itinerario). ISBN 84-455-0111-9.

Títol modifica

El títol s'ha de posar igual que apareix a la font. En alguns casos ens poden trobar que hi hagi un títol i segueix tipogràficament amb una altra frase. Aquesta altra frase s'anomena subtítol.

a) El subtítol el posarem després del títol seguit de : espai. El subtítol s'ha d'escriure exactament com aparegui en el llibre (tenint en compte si la primera lletra és majúscula o minúscula). Exemple:
 • ROSEN, David. El Tao de Jung: Una vía a la integridad. Traducción de Alicia Sánchez Millet. Barcelona: Paidós, 1996. 237 p. (Paidós Junguiana; 1). ISBN 84-493-0520-9.
b) També ens podem trobar que hi hagi un títol i al costat la seva traducció en altres llengües. Això s'anomena títol paral·lel. A la cita bibliogràfica ho posariem després del títol i després la puntuació: Espai = espai. Exemple:
 • Psicologia = Psychology. Londres: Association of psychology, 1996. 345 p. ISBN 5-656-25896-3.

Designació general de material modifica

Quan estem descrivint un material que no és un llibre (ex.: un vídeo, cassette, CD,…) farem constar a darrere el títol, el tipus de material que és.

La designació general de material està concretat per una sèrie de paraules que són les següents. Sempre s'utilitzarà una d'aquestes paraules. No és correcte utilitzar altres paraules o sinònims.

Llista de paraules per designar el material:Enregistrament de vídeo, enregistrament sonor, material gràfic, microforma, multimèdia (Multimèdia s'utilitza quan el material el formen diferents materials. Per exemple un llibre que a més porta un cassette, un joc i un manual d'instruccions). Aquestes paraules sempre aniran entre claudàtors. Exemple:

 • El sistema català de serveis socials [Enregistrament de vídeo]. Barcelona: Escola Universitària de treball social, 1996.

Lloc de publicació modifica

Si en posar el lloc de publicació hi hagués més d'un nom (ex: Buenos Aires, Barcelona, Madrid) es posa en primer lloc el que es troba primer i després [etc.]. Exemple:

 • Buenos Aires [etc.]

Si, tot al contrari, no hi consta el nom del lloc, es posa [s.l.]. Exemple:

 • [s.l.]: Eumo, 1998.

Editorial modifica

En cas que no constés el nom de l'editorial es posa [s.n.]. Exemple:

 • Barcelona: [s.n.], 1998.

Com citar congressos, conferències, fires, exposicions,... modifica

A l'hora de citar congressos, conferències, fires,. exposicions,…es posa el títol i després del títol s'obre parèntesi i s'especifica el número del congrés…, l'any i el lloc on es va fer. Finalment es tanca parèntesi. Cada element d'aquesta informació anirà separada per : espai. Exemple:

 • Congreso de servicios sociales municipales : conferencias y ponencias. (1r.: 1995: Sitges). Barcelona: Diputació de Barcelona, 1996. 397 p. ISBN 84-7794-442-3.

Citació de capítols o fragments de llibres modifica

Els camps, en aquest cas, serien els següents:

 • Autor del capítol o fragment
 • Títol del capítol o fragment
 • Element d'enllaç: L'element d'enllaç és, si estem fent la cita en català, "dins".; si estem fent la cita en castellà, "en";
 • Títol del llibre
 • Edició
 • Dades de publicació: Lloc d'edició, editorial i any
 • Pàgines: Pàgines on és l'article

La puntuació després de cada camp quedaria de la següent manera:

 • Després de l'autor del capítol o fragment: Punt espai
 • Després del títol del capítol o fragment: Punt espai
 • Després de l'element d'enllaç: : espai
 • Després del títol del llibre: Punt espai
 • Després del lloc d'edició: Dos punts espai
 • Després de l'editorial: Coma espai
 • Després de l'any de publicació: Punt espai
 • Després de les pàgines: Punt

La cita bibliogràfica quedaria de la següent manera:

COGNOMS, Nom de l'autor. "Títol del capítol: Subtítol del capítol". Dins: Títol del llibre: Subtítol del llibre. Lloc d'edició: editorial, any. Pàgines.

Exemple:

 • MORAGAS MORAGAS, Ricardo. "Biología". Dins: Gerontología social : envejecimiento y calidad de vida. Barcelona: Editorial Herder, 1995. p. 45-69.
Tipografia

El títol del capítol o fragment sempre va entre cometes, mentre que el títol del llibre va en cursiva o subratllat.

Publicacions en sèrie modifica

Per a revistes o altres tipus de publicacions seriades.

Cal tenir en compte que quan diem citació de publicacions en sèrie ens referim a tota una revista sencera, és a dir, a tota la revista (amb tots els números). Si volem citar un número concret d'una revista, aniria en un altre apartat que explicarem a continuació.

Els camps són:

 • Títol
 • Autor
 • Edició
 • Designació dels números: El primer número que va sortir amb la seva data de publicació i l'últim número amb l'última data de publicació. Si és una publicació que encara es publica es deixa en blanc l'últim apartat. (Camp opcional)
 • Dades de la publicació: Lloc d'edició, editorial i any
 • Descripció física: Números de què consta la col·lecció (Camp opcional)
 • Col·lecció (Camp opcional)
 • Periodicitat
 • Notes (Camp opcional)
 • Número normalitzat: Número ISSN (Camp opcional)

Després de cada camp hi ha la següent puntuació:

 • Després del títol: Punt espai
 • Després de l'autor: Punt espai
 • Després de l'edició: Punt espai
 • Després del primer número: Obrir parèntesi, posar la data d'aquest primer número, tancar el parèntesi i posar un guió
 • Després de l'últim número: Obrir parèntesi, posar la data de l'últim número, tancar parèntesi i punt espai. Si la revista encara es publica, es deixa un espai en blanc.
 • Després del lloc d'edició: : espai
 • Després de l'editorial: Coma espai
 • Després de l'any de publicació: Punt espai
 • Després de la descripció física: Punt espai
 • Després de la col·lecció: Punt espai
 • Després de la periodicitat: Punt espai
 • Després de les notes: Punt espai
 • Després del número normalitzat: Punt

La cita bibliogràfica quedaria de la següent manera:

Títol de la revista o diari. Número del primer exemplar (data d'aquest número) - Número de l'últim exemplar (data d'aquest número). Lloc d'edició: editorial, any del primer número - data de l'últim número. Números de què consta la sèrie. Nom de la col·lecció. Periodicitat. Notes. Número normalitzat.

Exemple:

 • Full Informatiu. Núm. 1 (setembre 1986) -. Barcelona: Col·legi Oficial de Psicólegs de Catalunya, 1986 -. Mensual.
Tipografia

Els títols de revista sempre van subratllats o en cursiva. És el mateix cas que amb els llibres.

Revista o diari modifica

Els camps serien:

 • Nom de la revista
 • Lloc de publicació
 • Any
 • Número

La puntuació que aniria després de cada camp, és:

 • Després del títol: Punt espai
 • Després del lloc d'edició: Coma espai
 • Després de l'any de publicació: Coma espai
 • Després del número: Punt

La cita bibliogràfica quedaria de la següent manera:

Títol de la revista. Lloc d'edició, any, número.

Exemple:

 • AEDIPE. Madrid, 1998, núm. 5.
Tipografia

Igual que els títols de monografies i publicacions en sèrie. Sempre anirà subratllat o en cursiva.

Articles dins d'una revista o diari modifica

Els camps per citar articles de revista o diaris són:

 • Autor de l'article
 • Títol de l'article
 • Títol de la revista o diari
 • Edició
 • Número de la revista i data
 • Pàgines

La puntuació després de cada camp aniria de la següent manera:

 • Després de l'autor de l'article: Punt espai
 • Després del títol de l'article: Punt espai
 • Després del títol de la revista o diari: Punt espai
 • Després de l'edició: Punt espai
 • Després del número de revista: Obrir parèntesi
 • Després de la data de la revista: Tancar parèntesi coma
 • Després de les pàgines: Punt

La cita bibliogràfica seria:

COGNOM, Nom de l'autor. "Títol de l'article". Títol de la revista. Edició. Número (data), pàgines.

Exemple:

 • GARRIGA, Concepció. "Els abusos sexuals en el context de la relació terapèutica". Full Informatiu. Núm. 106 (setembre 1998), p. 2.
Tipografia

El títol de l'article sempre anirà entre cometes, mentre que el títol de la revista o diari sempre anirà en cursiva o subratllat.

Ordenació de la bibliografia modifica

Quan és només una cita bibliogràfica, es pot posar el nom de l'autor directament (nom i cognom), però generalment es fa una llista amb cites bibliogràfiques. En aquest cas, els noms dels autors aniran ordenats alfabèticament. Per tant s'entrarà: COGNOM, nom.

El sistema d'ordenació és paraula per paraula.