Construcció d'Aplicacions de Programari Lliure en J2EE

El contingut d'aquest curs s'ha creat per a donar el curs amb el mateix nom de la Universtat d'Estiu 2006 de la Universitat de Lleida.

Autors: Alex Ballesté Crevillén, David Barroso Iglesias, Jose Garcia Guigó, Yolanda Sardina Curià

Programa del curs:


  1. Eines: J2EE, Ant, CVS, Mysql, Apache, Tomcat, Eclipse
  2. Java: classes i interfícies, herència i polimorfisme, entrada/sortida, col·leccions, accés a bases de dades
  3. HTTP, HTML, Servlets i Java Server Pages
  4. Accés a bases de dades amb JDBC i seguretat amb SSL
  5. Tècniques avançades: mapatge objecte-relacional, test unitaris i inversió de control