El Com es fa de l'APT/Configuració bàsica


El fitxer /etc/apt/sources.list modifica

Com a part del seu funcionament, APT usa un fitxer que llista les "fonts" des d'on podrà obtenir els paquets. Aquest fitxer és /etc/apt/sources.list.

Les entrades en aquest fitxer normalment segueixen aquest format:

   deb http://lloc.http.org/debian distribució secció_1 secció2 secció_3
   deb-src http://lloc.http.org/debian distribució secció_1 secció_2 secció_3

Per descomptat, les anteriors entrades són fictícies i no s'han d'usar. La primera paraula a cada línia, deb o deb-src, indica el tipus d'arxiu cap al que apunta: tan si conté paquets binaris (deb), aquests són, els paquets pre-compilats que s'usen normalment, o, els paquets font (deb-src), que són el codi font del programa original a més del fitxer de control de Debian (.dsc) junt amb el fitxer diff.gz, el qual conté els canvis necessaris per a "debianitzar" el programa.

Usualment trobarem el següent al sources.list per defecte de Debian:

   # See sources.list(5) for more information, especialy
   # Remember that you can only use http, ftp or file URIs
   # CDROMs are managed through the apt-cdrom tool.
   deb http://http.us.debian.org/debian stable main contrib non-free
   deb http://non-us.debian.org/debian-non-US stable/non-US main contrib non-free
   deb http://security.debian.org stable/updates main contrib non-free
   
   # Uncomment if you want the apt-get source function to work
   #deb-src http://http.us.debian.org/debian stable main contrib non-free
   #deb-src http://non-us.debian.org/debian-non-US stable/non-US main contrib non-free

Aquestes són les línies necessàries per a una instal·lació bàsica de Debian. La primera línia deb apunta cap a l'arxiu oficial, la segona cap a l'arxiu non-US i la tercera cap a l'arxiu d'actualitzacions de seguretat de Debian.

Les dues últimes línies estan comentades (amb un caràcter "#" al davant), de manera que apt-get les ignorarà. Aquestes són línies deb-src, el qual ens indica que apunten cap al codi font de Debian dels programes. Si tot sovint descarregueu paquets font per a provar-los o recompilar-los, llavors descomenteu-les.

El fitxer /etc/apt/sources.list pot contenir diversos tipus de línies. Pel que un servidor coneix, APT sap com negociar amb arxius dels protcols http, ftp, file (fitxers locals, p.ex., un directori que continga un sistema de fitxers ISO9660 muntat) i ssh.

No us oblideu d'executar apt-get update després de modificar el fitxer /etc/apt/sources.list. Haureu de fer-ho per a obtenir els llistats de paquets des de les fonts que heu especificat.

Com s'usa APT localment modifica

A vegades tindreu uns quants paquets .deb amb els quals us agradaria usar APT per a instal·lar-los de manera que les dependències siguen resoltes automàticament.

Per a fer-ho, creeu un directori i ubiqueu-hi els fitxers .deb que hi voleu indexar. Per exemple:

   # mkdir /root/debs

Podreu modificar directament les especificacions establertes en el fitxer de control dels paquets per al vostre repositori usant un fitxer override. Dintre d'aquest fitxer es poden definir algunes opcions per a solapar a les que venen amb el paquet. De la manera que segueix:

   paquet prioritat secció

«paquet» és el nom del paquet en si, la «prioritat» pot ser baixa, mitjana o alta i «secció» és la secció a la qual pertany el paquet. El nom del fitxer no importa, tan sols haureu de passar-lo com argument a dpkg-scanpackages. Si no desitgeu escriure un fitxer override, llavors, simplement useu /dev/null quan crideu a dpkg-scanpackages.

Estan encara al directori /root feu el següent:

   # dpkg-scanpackages debs fitxer | gzip > debs/Packages.gz

A l'anterior línia, fitxer és el fitxer override, dit comandament genera un fitxer Packages.gz que conté informació diversa quant als paquets, la qual serà usada per APT. Finalment, per a usar aquests paquets afegiu:

   deb file:/root debs/

Després d'això, useu els comandaments usuals d'APT. També podríeu generar un repositori de fonts. Per a fer-ho useu el mateix procediment, però recordeu que necessitareu tenir en el directori els fitxers .orig.tar.gz, .dsc i .diff.gz, i que usareu Sources.gz en comptes de Packages.gz. El programa emprat també és un altre. Aquest serà dpkg-scansources. La línia d'ordres es veuria així:

   # dpkg-scansources debs | gzip > debs/Sources.gz

Observeu que dpkg-scansources no necessita un fitxer override. La línia per al sources.list seria:

   deb-src file:/root debs/

Decidir quina rèplica és la que s'inclourà al fitxer sources.list: netselect, netselect-apt modifica

Un dubte molt freqüent, principalment entre els usuaris més novells és: "Quina rèplica de Debian incloc al sources.list?". Hi ha moltes maneres de decidir-ho. Els experts probablement tindran un script que determinarà mitjançant ping quina rèplica és més ràpida. Però hi ha un programa que fa això per nosaltres: netselect.

Per a instal·lar netselect, com de costum:

   # apt-get install netselect

Executar-lo sense paràmetres us mostrarà l'ajuda. Executar-lo amb una llista de màquines (rèpliques) separades per un espai, us retornarà un llistat amb la puntuació obtinguda per cadascuna de les màquines. Aquesta puntuació serà tinguda en compte segons el temps estimat de ping i el nombre de salts (el nombre de màquines per les que es travessa per arribar a destinació), el resultat és inversament proporcional al de la velocitat de descàrrega estimada (a més baix, millor). La màquina retornada és la que ha obtingut una puntuació menor (per a visualitzar la llista completa podeu afegir l'opció -vv). Mireu aquest exemple:

   # netselect ftp.debian.org http.us.debian.org ftp.at.debian.org download.unesp.br ftp.debian.org.br
    365 ftp.debian.org.br
   #

Això significa que de les rèpliques incloses com a paràmetres a netselect, ftp.debian.org.br ha estat la millor, amb una puntuació de 365. (Atenció!! Aquesta prova ha estat feta sobre el meu ordinador i la ubicació geogràfica de la xarxa és extremadament diferent depenent del punt de connexió, aquest valor no és necessàriament la velocitat correcta en d'altres ordinadors).

Ara, només haureu d'afegir la rèplica més ràpida que hagi trobat netselect al fitxer /etc/apt/sources.list (consultar El fitxer /etc/apt/sources.list, Secció 2.1) i seguir els consells en Tracte amb els paquets, Capítol 3.

Nota: La llista de les rèpliques es pot trobar en el fitxer http://www.debian.org/mirror/mirrors_full.

Començat amb la versió 0.3, el paquet netselect inclou l'script netselect-apt, el qual automatitza l'anterior procés. Sols cal introduir l'arbre de la distribució com a paràmetre (per defecte és stable) i el fitxer sources.list serà generat amb les millors rèpliques de main i non-US, i aquest serà desat al directori actual. El següent exemple genera un sources.list de la distribució stable:

   # ls sources.list
   ls: sources.list: File or directory not found
   # netselect-apt stable
   (...)
   # ls -l sources.list
   sources.list
   #

Recordar: El fitxer sources.list és generat sota el directori actual, i l'haureu de more cap al directori /etc/apt.

Després, seguiu els consells en Tracte amb els paquets, Capítol 3.

Afegir un CD-ROM al fitxer sources.list modifica

Si preferiu usar el vostre CD-ROM per actualitzar o instal·lar paquets al vostre sistema automàticament usant APT, podeu afegir-lo al vostre sources.list. Per a fer-ho, podeu usar el programa apt-cdrom d'aquesta manera:

   # apt-cdrom add

amb el CD-ROM de Debian a la unitat lectora. Això muntarà el CD-ROM i si és un CD vàlid, Debian cercarà la informació de paquets al disc. Si la configuració del vostre CD-ROM és un xic inusual, també podeu usar les següents opcions:

   -h      - Ajuda del programa
   -d directori - Punt de muntatge del CD-ROM
   -r      - Renomena a un CD-ROM reconegut
   -m      - No muntar
   -f      - Mode ràpid, no comprova els fitxers d'índex
   -a      - Mode d'exploració acurada

Per exemple:

   # apt-cdrom -d /home/kov/el_meu_cdrom add

També podeu identificar un CD-ROM sense afegir-lo a la vostra llista:

   # apt-cdrom ident

Tingueu en compte que aquest programa tan sols funcionarà si el vostre CD-ROM està adequadament configurat al vostre sistema /etc/fstab.

Crèdits de la versió original - Projecte de documentació de Debian


APT HOWTO 1.8.5 - Juliol de 2003

Gustavo Noronha Silva kov@debian.org

Traduït per: Antoni Bella Perez bella5 AT teleline DOT es Revisat per: Orestes Mas orestes AT tsc.upc DOT es