Els serveis socials a Catalunya/Comitè d’ètica dels Serveis Socials

El Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya[1][2] és un òrgan de la Generalitat de Catalunya de caràcter consultiu i interdisciplinari al servei de les persones i de les entitats que presten, utilitzen o són destinatàries de serveis d'intervenció social, i que té com a objectiu millorar la qualitat d'aquesta intervenció i ser fòrum de referència del debat ètic en el camps dels serveis socials.[3] La seva creació s'enquadra en el desenvolupament de la llei 12/2007 de Serveis socials aprovada pel Parlament de Catalunya.[4]

Funcions modifica

Entre les funcions que desenvoluparà figura la de ser receptor de consultes i problemes específics plantejats per la persona titular del departament competent en matèria de serveis socials i per entitats públiques i privades de l'àmbit dels serveis socials respecte de temes que preocupen i generen problemes ètics en la pràctica diària de l'atenció a les persones, elaborar documents de reflexió i emetre informes en aquelles qüestions ètiques de caràcter transversal per a tots els àmbits d'intervenció social. D'alguna manera, es podria entendre que el comitè és el Síndic de greuges en temes de serveis social.

Composició modifica

El Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya estarà integrat per persones amb interès per les qüestions amb vinculació ètica pertanyents als àmbits de coneixement de les ciències humanes i socials, la salut, l'educació, la justícia i la filosofia; per professionals del Departament competent en la matèria, i per persones de l'àmbit social en representació dels interessos de les persones usuàries, dels interessos ciutadans, de les dones i de les entitats d'iniciativa social; per professionals dels serveis socials bàsics, i per persones proposades pels col·legis professionals vinculats directament amb l'acció social. El Comitè tindrà una persona que farà les funcions de coordinació i que tindrà com a funció principal garantir el suport tècnic i administratiu a les tasques del Comitè i auxiliar el president o presidenta del Comitè en aquelles funcions que li siguin encomanades.


Referències modifica