Viquipèdia/La Viquipèdia a classe: diferència entre les revisions

'''Treball de llarga durada:''' Viquipèdia permet als professors, a una escola o a un grup d'alumnes de seguir fàcilment i millorar un projecte d'un any rere l'altre, o sobre d'una llarga durada (superant la dels estudis).
 
'''Aprenentatge de la cooperació i la col·laboració''' (sol o en grup) aen un projecte comú d'estructuració i transmissió de sabers. AllòAixò aquí es pot fer-se via l'escriptura d'un article o d'un conjunt estructurat d'articles completant-seque unses elscompleten altresentre ells, però també per la il·lustració, l'hipertext i el treball amb desconeguts sónon cal respectar els diferents nivells de saberd'expertesa, coneixement i competències variats. AllòEl [http://ca.wikipedia.org/wiki/Treball_col·laboratiu Treballtreball col·laboratiu]laboratu permet sovint de despertar competències o de revalorar qualitats individuals i de grup; Alguns ensenyaranpresentaran donsqualitat per trobar, jerarquitzar i sintetitzar les fonts, mentre que altres s'obriranes redactant,dedicaran traduinta redactar, vulgaritzanttraduir, corregintvulgaritzar, localitzant els doblem o les faltes de gramàtiquescorregir, o també per laa il·lustraciólustrar o el formateigformatejar, les relacions internes i externs, categoritzant-la,... etcetera. Viquipèdia es podria serconsiderar des d'aquest punt de vista considerat com una de les nombroses formes d'aprenentatge de l'altruisme, de la vida social i de la [http://ca.wikipedia.org/wiki/democràcia_participativa democràcia participativa].
* assabentar-se deprendre per què es necessiten regles comunes són necessàries (sobrea la Viquipèdia, com ena la vida en societat); Aprendre a administrar la ''delinqüència'' (que existeix també sobrea Viquipèdia) o a fer respectar els límits posatsestablerts pels principis fundadors de Viquipèdia perquè l'enciclopèdia no siguies desviadadesvii).
* Assabentar-seAprendre dela treballtreballar en xarxa, <br /> Mentre que la societat de la informació i de la comunicació es desenvolupa i apareix el risc d'ofegar l'alumne en la inflació d'informació, Viquipèdia, a condició de disposar d'una connexió a la Internet i d'un ordinador ofereix una agilitatpossibilitat inhabitual : cadascun pot explorar una síntesi del coneixement sobre nombrosos assumptessubjectes, i contribuir en tot moment a millorar aquellael que concerneix assumptesa subjectes que l'interessen o dedels la qualquals n'és especialista.
* desenvolupar noves relacions entre estudiant i pedagogmestre. DelsEls contribuents exteriorsexterns (un eventual ''padrí'' ) podenes serpoden associatsassociar a la relació alumnes-professor. Cada article disposa a més a més d'una pàgina de discussió associada. Les relacions interwiki permeten treballar fàcilment sobre un article en diverses llengües, amb socis de (o en) diversos països. Cada article disposa a més a més d'una pàgina de discussió associada. Les relacions interwiki permeten treballar fàcilment sobre un article en diverses llengües, amb socis de (o en) diversos països.
 
'''Comprendre la propietat intel·lectual''' : Treballar sobrea la Viquipèdia és un mitjà d'aprendre amb exemples concrets la qual cosaquè són les diferents formes de propietat intel·lectual, copyright, permísllicència,.. etcètera., el seu origen, la seva utilitat, el seu respecte i les alternatives existents.
* assabentar-se de per què regles comunes són necessàries (sobre Viquipèdia, com en la vida en societat); Aprendre a administrar la ''delinqüència'' (que existeix també sobre Viquipèdia) o a fer respectar els límits posats pels principis fundadors de Viquipèdia perquè l'enciclopèdia no sigui desviada).
 
: - aprendre a reflexionar i justificar les sevesvostres trieseleccions d'afegitó,en retiradatriar o modificació deel text i d'les imatges, ena afegir, el·liminar o modificar, per respecte delsals que els han escrit anteriorment, és a dir, amb un esperit de millora continua;
* Assabentar-se del treball en xarxa, <br /> Mentre que la societat de la informació i de la comunicació es desenvolupa i risc d'ofegar l'alumne en la inflació d'informació, Viquipèdia, a condició de disposar d'una connexió a la Internet i d'un ordinador ofereix una agilitat inhabitual : cadascun pot explorar una síntesi del coneixement sobre nombrosos assumptes, i contribuir en tot moment a millorar aquella que concerneix assumptes que l'interessen o de la qual és especialista.
 
: - assabentar-seaprendre delsels límits i les virtuts de l'escrit, de la imatge, de la història i de la memòria... el que significa formar-se individualment i col·lectivament a l'anàlisi crític dels continguts i de les seves fonts. Co-construirCoconstruir wikipédiaViquipèdia, és també aprendre a utilitzarfer servir millor wikipèdiaViquipèdia i la Internetinternet i les fonts d'informacionsinformació en general, comprenent que és un projecte enciclopèdic, amb els seus avantatges i els seus límits que són sobretot els del coneixement i de la informació (neutralitat, veracitat...). En particular, l'alumne, si ensenyaaprèn a cercarreferenciar les seves informacions amb fonts creïblesfiables (i per tant verificables).
* desenvolupar noves relacions entre estudiant i pedagog. Dels contribuents exteriors (un eventual ''padrí'' ) poden ser associats a la relació alumnes-professor. Cada article disposa a més a més d'una pàgina de discussió associada. Les relacions interwiki permeten treballar fàcilment sobre un article en diverses llengües, amb socis de (o en) diversos països. Cada article disposa a més a més d'una pàgina de discussió associada. Les relacions interwiki permeten treballar fàcilment sobre un article en diverses llengües, amb socis de (o en) diversos països.
 
: - '''Aprendre a estructurar el seu pensament, el seu saberconeixement i a expressar-se''' (redactar un article de qualitat sobrea wikipédiaViquipèdia és tan difícil i pedagògic com fer una molt bona redacció o unaun bonabon anàlisi de text). <Br />Contribuer a WikipédiaViquipèdia, encouageencoratja els autors a millorar el contingut però també la forma de la seva expressió escrita (sabent que el formateigformat de WikipédiaViquipèdia canvia segons la tallamida de la pantalla i l'ordinador utilitzat). L'alumne aprèn a utilitzar (sense excés) la il·lustració, elsles referencies (bibliogràficsbibliogràfiques i d'altres) quan poden complètercompletar i il·luminaraclarir el contingut. Els contribuents coapprennnentcoapprenen a escriure de manera més senzilla, més lògica, més clara, més precisa i eficaç (allòcosa que, una Viquipèdia ràpidament se'n dónaadona de pressa compte sobre wikipédiaque no és no tan fàcil). Aquest treball permet aals l'alumnealumnes comdels adiferents l'estudiant d'alt nivell denivells desenvolupar el seu vocabulari, la seva gramàtica, la seva ortografia (nombroses pàgines tenen referències etimològiques que remetremeten també a les arrels gregues, llatines, o autòctons del francèscatalà).
'''Comprendre la propietat intel·lectual''' : Treballar sobre Viquipèdia és un mitjà d'aprendre amb exemples concrets la qual cosa són les diferents formes de propietat intel·lectual, copyright, permís,..., el seu origen, la seva utilitat, el seu respecte i les alternatives existents.
 
: - Wikipédia,Com perquèque ésViquipèdia [collaborativement]es construeix col·laborativament de manera [http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_heuristique heurístic]heurística, evolutiva i col·lectiva, és un dels bons mitjans d'aprendre a estructurar un projecte (portada, article, subarticles, retalladadesenvolupament lògicalògic dels articles..) tot inserint-lo en un context perpels les relacionsenllaços d'hipertext, notes de parta baixapeu de pàgina, referències, et ceteraetcètera. (és també aprendre a estructuraestructurar i contextualisercontextualitzar el seuvostre pensament)
: - aprendre a reflexionar i justificar les seves tries d'afegitó, retirada o modificació de text i d'imatges, en el respecte dels que els han escrit anteriorment, és a dir amb un esperit de millora continua;
: - aprendre a traduir (sol o en grup) un text del francèscatalà cap a una altra llengua practicada ena classe, o inversamenta l'invers a utilitzar informacions escrites en una altra llengua que cal traduir aal francèscatalà. WikipédiaViquipèdia proposa en efecte (benacolumna dde l'esquerra) relacionsenllaços (ditsanomenats «interwikis») que permeten bolcarnavegar en d'un senzill clic de ratolí a la pàgina homòloga d'una altra llengua, i d'allà en una altra llengua, etc.
: - assabentar-se deaprendre la gestió de les responsabilitats al si d'un projecte comú
 
WikipédiaViquipèdia apunta a un nivell de qualitat almenys equivalent al de l'Encyclopædia Britannica o Universalis.
: - assabentar-se dels límits i les virtuts de l'escrit, de la imatge, de la història i de la memòria.. el que significa formar-se individualment i col·lectivament a l'anàlisi crític dels continguts i de les seves fonts. Co-construir wikipédia, és també aprendre a utilitzar millor wikipèdia i la Internet i les fonts d'informacions en general, comprenent que és un projecte enciclopèdic, amb els seus avantatges i els seus límits que són sobretot els del coneixement i de la informació (neutralitat, veracitat...). En particular, l'alumne, si ensenya a cercar les seves informacions amb fonts creïbles (i per tant verificables).
<Br />WikipédiaViquipèdia no és ni un diccionari, ni un fòrum ni un anuari web, ni un lloc de discurs institucional o promocional.
 
 
 
:- '''Apprendre à structurer sa pensée, son savoir et à s'exprimer''' (rédiger un article de qualité sur wikipédia est aussi difficile et pédagogique que de faire une très bonne rédaction ou une bonne analyse de texte). <br />Contribuer à Wikipédia, encouage les auteurs à améliorer le contenu mais aussi la forme de leur expression écrite (en sachant que la mise en page de Wikipédia change selon la taille de l'écran et l'ordinateur utilisé). L'élève apprend à utiliser (sans excès) l'illustration, les références (bibliographiques et autres) quand elles peuvent complèter et éclairer le contenu. Les contributeurs co-apprennnent à écrire de manière plus simple, plus logique, plus claire, plus précise et efficace (ce qui, on s'en rend vite compte sur wikipédia n'est pas si facile). Ce travail permet à l'élève comme à l'étudiant de haut niveau de développer son vocabulaire, sa grammaire, son orthographe (de nombreuses pages ont des références étymologiques qui renvoie aussi aux racines grecques, latines, ou autochtones du français).
 
: - '''Aprendre a estructurar el seu pensament, el seu saber i a expressar-se''' (redactar un article de qualitat sobre wikipédia és tan difícil i pedagògic com fer una molt bona redacció o una bona anàlisi de text). <Br />Contribuer a Wikipédia, encouage els autors a millorar el contingut però també la forma de la seva expressió escrita (sabent que el formateig de Wikipédia canvia segons la talla de la pantalla i l'ordinador utilitzat). L'alumne aprèn a utilitzar (sense excés) la il·lustració, els referencies (bibliogràfics i altres) quan poden complèter i il·luminar el contingut. Els contribuents coapprennnent a escriure manera més senzilla, més lògica, més clara, més precisa i eficaç (allò que, un se'n dóna de pressa compte sobre wikipédia no és no tan fàcil). Aquest treball permet a l'alumne com a l'estudiant d'alt nivell de desenvolupar el seu vocabulari, la seva gramàtica, la seva ortografia (nombroses pàgines tenen referències etimològiques que remet també a les arrels gregues, llatines, o autòctons del francès).
 
 
 
:- Wikipédia, parce qu'il est [collaborativement] construit de manière [http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_heuristique heuristique], évolutive et collective, est un des bons moyens d'apprendre à structurer un projet (portail, article, sous-articles, découpage logique des articles..) tout en l'insérant dans un contexte par les liens hypertexte, notes de bas de page, références, etc. (c'est aussi apprendre à structure et contextualiser sa pensée)
 
: - Wikipédia, perquè és [collaborativement] construeix de manera [http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_heuristique heurístic], evolutiva i col·lectiva, és un dels bons mitjans d'aprendre a estructurar un projecte (portada, article, subarticles, retallada lògica dels articles..) tot inserint-lo en un context per les relacions hipertext, notes de part baixa de pàgina, referències, et cetera. (és també aprendre a estructura i contextualiser el seu pensament)
:- apprendre à traduire (seul ou en groupe) un texte du français vers une autre langue pratiquée en classe, ou inversement à utiliser des informations écrites en une autre langue qu'il faut traduire en français. Wikipédia propose en effet (bandeau de gauche) des liens (dits « interwikis ») qui permettent de basculer d'un simple clic de souris dans la page homologue d'une autre langue, et de là dans une autre langue, etc.
 
: - aprendre a traduir (sol o en grup) un text del francès cap a una altra llengua practicada en classe, o inversament a utilitzar informacions escrites en una altra llengua que cal traduir a francès. Wikipédia proposa en efecte (bena d'esquerra) relacions (dits «interwikis») que permeten bolcar d'un senzill clic de ratolí a la pàgina homòloga d'una altra llengua, i d'allà en una altra llengua, etc.
:- apprendre la gestion des responsabilités au sein d'un projet commun
 
: - assabentar-se de la gestió de les responsabilitats al si d'un projecte comú
 
 
 
Wikipédia vise un niveau de qualité au moins équivalent à celui de l’Encyclopædia Britannica ou Universalis.
 
Wikipédia apunta a un nivell de qualitat almenys equivalent al de l'Encyclopædia Britannica o Universalis.
<br />Wikipédia n’est ni un dictionnaire, ni un forum de discussion ni un annuaire web, ni un lieu de discours institutionnel ou promotionnel.
 
<Br />Wikipédia no és ni un diccionari, ni un fòrum ni un anuari web, ni un lloc de discurs institucional o promocional.
'''
 
'''
* obertura cap a altres eines collaboratifscol·laboratives ''. Quan l'alumne ha comprès les bases del treball collaboratifcol·laboratiu, sol o en el marc de la seva formació, es potllavors, molt fàcilment llavorspot oen paral·lelamentlel iniciar-se a altres eines collaboratifscol·laboratives construïdes sobre el mateix principi que WikipédiaViquipèdia, del qual per exemples exemple:
* ouverture vers d'autres outils collaboratifs'''. Quand l'élève a compris les bases du travail collaboratif, seul ou dans le cadre de sa formation, il peut ensuite ou parallèlement très facilement s'initier à d'autres outils collaboratifs construits sur le même principe que Wikipédia, dont par exemples :
<Br /> [[w:Wikimedia commons|Wikimedia commons]], [[w:viquillibres|viquillibres]], [[w:viktexts|viktexts]], etcètera.)
 
* obertura cap a altres eines collaboratifs ''. Quan l'alumne ha comprès les bases del treball collaboratif, sol o en el marc de la seva formació, es pot molt fàcilment llavors o paral·lelament iniciar a altres eines collaboratifs construïdes sobre el mateix principi que Wikipédia, del qual per exemples :
<br />[[w:Wikimedia commons|Wikimedia commons]], [[w:wikilivre|wikilivres]], [[w:wikisource|Wikisource]], [[w:Plate-forme d'apprentissage en ligne|Plate-forme d'apprentissage en ligne]], [[w:Tela botanica|Tela botanica]] etc.)
 
<Br /> [[w:Wikimedia commons|Wikimedia commons]], [[w:wikilivre|wikilivres]], [[w:wikisource|Wikisource]], [[w:Plate-forme d'aprenentatge en línia|Plataforma d'aprenentatge en línia]], [[w:Tela botanica|Tela botanica]] et cetera.)
 
=== Donar autonomia a l'alumne o al grup ===
746

modificacions