Viquipèdia/La Viquipèdia a classe: diferència entre les revisions

: - la possibilitat (per a dificultats que no es pugin resoldre amb l'ajuda en línia) de demanar ajuda a un altre usuari expert, un administrador, a la taverna, etc.
* Per no desmotivar els principiants, l'ideal és que l'equip pedagògic inclogui almenys un contribuent experimentat (alumne, estudiant, professor, membre extern) o que el professor hagi dedicat el temps necessari per iniciar-se en les bases i les regles fonamentals de Viquipèdia, si no és així, les contribucions que es trobin no conformes al projecte enciclopèdic s'arrisquen a que siguin esborrades ràpidament. <Br />Per exemple una poesia col·laborativa, una redacció sobre les vostres vacances, una autobiografia, un article sobre el centre escolar (excepte si es tracta d'un monument històric, o que tingui una característica excepcional), la publicació dels dibuixos dels alumnes no tenen lloc a Viquipèdia, mentre que una anàlisi de text, un resum de novel·la coneguda, un comentari argumentat sobre un quadre conegut, etcètera hi tenen el seu lloc, si són referenciades i neutres.
* A Moltsmolts alumnes sónels intimidats aintimida la idea que la seva produccióobra la podrà serllegir llegida al món sencertothom, i que podràpersones serdesconegudes suprimidala opodran sersuprimir criticadao percriticar. altresSi persones,opten desconegudesper d'ells. Continuantcontinuar sent anònimanònims, sónsovint sovintés frustratsfrustrant que el seu treball no els sigui personalment atribuït o reconegut, i treballantsi sotatreballen amb el seu nom propi (en la pàgina de discussió sobretot), prenen el ''«arriscarisc»'' que els seus errors siguin visibles o quedin conservats pera l'històric de la pàgina. <Br />Viquipèdia és feliçmentafortunadament un treball comú en constant correcció on cadascun a dret a l'errorequivocar-se (Crida Recordeu: AprendrePodeu enaprendre ela la « [http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%pàgina C3% A9dia:Bac_% C3% A0_sable batxillerat ende sorra]proves », després prendrepodeu agafar el costum d'utilitzarde fer servir la funció " « previsualitzar » ", otot també aprendre a fer esborranys (sobre qualsevol programari de tractament de text)ixó són mitjans de reduir fortamentmolt el nombre d'aquests errors. DeA més els contribuents experimentats saben quantlo molt que ells s'han assabentataprès dels seus errors o tempteigs).
* Beaucoup d'élèves sont intimidés à l'idée que leur production pourra être lue dans le monde entier, et qu'elle pourra être supprimée ou critiquée par d'autres personnes, inconnues d'eux. En restant anonyme, ils sont souvent frustrés que leur travail ne leur soit pas personnellement attribué ou reconnu, et en travaillant sous leur nom propre (en page de discussion notamment), ils prennent le ''« risque »'' que leurs erreurs soient visibles ou conservées par l'historique de la page. <br />Wikipédia est heureusement un travail commun en constante correction où chacun à droit à l'erreur (Rappel : Apprendre dans le « [http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Bac_%C3%A0_sable bac à sable] », puis prendre l'habitude d'utiliser la fonction "« prévisualiser »", ou encore apprendre à faire des brouillons (sur n'importe quel logiciel de traitement de texte) sont des moyens de fortement réduire le nombre de ces erreurs. De plus les contributeurs expérimentés savent combien ils ont appris de leurs erreurs ou tâtonnements).
* ''«Un article de Viquipèdia no pertany a ningú»''. Cada utor és propietari de la part que ha escrit ell però l'article en sí està cedit en llicència lliure. És una de les bases del treball collaboratifcol·laboratiu oferir el seuvostre saber i el seuvostre treball, acceptant que tothom siguitingui enel dret d'afegir-hi o retirar del-hi contingut, de modificar-lo o fins i tot de proposar la seva supressió o la seva fusion amb un altre article (allòtot que ha de ser justificataixò no obstant aixòha d'estar justificat i sovint ha de ser discutit). De vegades l'alumne o el professor consideren que calia conservar les seves modificacions... Poden enEn aquest cas negociarpoden repenjantdefensar-ho recolzant la seva demanda sobreen una argumentació construïda (argumentar, convèncer, o saber reconnaitrereconèixer delsels errors són igualmenttambé processos pedagògicpedagògics). Un de contribuent no té cap garantia que un article evolucionarà com elell desitjava, i sovint descobreix que aquestes evolucions l'enriqueixen. En cas de conflictes aparentment insolubles, continuahi sentha la possiblepossibilitat d'anunciarenunciar els punts de vistes contradictòries, però sourcésreferenciats i argumentats.. També es pot sol·licitar l'ajuda d'un padrímediador voluntari o de [http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip% C3% A9dia:R% C3% A9solution_de_conflit wikipompiers]. Enriquir consisteix cada vegada més aen millorar articles, més que a crear-ne, excepte per als especialistes.
 
* Molts alumnes són intimidats a la idea que la seva producció podrà ser llegida al món sencer, i que podrà ser suprimida o ser criticada per altres persones, desconegudes d'ells. Continuant sent anònim, són sovint frustrats que el seu treball no els sigui personalment atribuït o reconegut, i treballant sota el seu nom propi (en pàgina de discussió sobretot), prenen el ''«arrisca»'' que els seus errors siguin visibles o conservats per l'històric de la pàgina. <Br />Viquipèdia és feliçment un treball comú en constant correcció on cadascun a dret a l'error (Crida : Aprendre en el « [http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip% C3% A9dia:Bac_% C3% A0_sable batxillerat en sorra] », després prendre el costum d'utilitzar la funció " « previsualitzar » ", o també aprendre a fer esborranys (sobre qualsevol programari de tractament de text) són mitjans de reduir fortament el nombre d'aquests errors. De més els contribuents experimentats saben quant s'han assabentat dels seus errors o tempteigs).
* ''« Un article de Viquipèdia n'appartient à personne »''. C'est une des bases du travail collaboratif que d'offrir son savoir et son travail, en acceptant que tout le monde soit en droit d'y ajouter ou retirer du contenu, de le modifier ou même de proposer sa suppression ou sa fusion avec un autre article (ce qui doit néanmoins être justifié et souvent discuté). Parfois l'élève ou l'enseignant estiment qu'il fallait conserver leurs modifications... Ils peuvent dans ce cas négocier en appuyant leur demande sur un argumentaire construit (argumenter, convaincre, ou savoir reconnaitre des erreurs sont également des processus pédagogique). Un contributeur n'a aucune garantie qu'un article évoluera comme il le souhaitait, et souvent il découvre que ces évolutions l'enrichissent. En cas de conflits apparemment insolubles, il reste possible d'afficher les points de vues contradictoires, mais sourcés et argumentés.. On peut aussi solliciter l'aide d'un parrain volontaire ou de [http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:R%C3%A9solution_de_conflit wikipompiers]. Enrichir consiste de plus en plus à améliorer des articles, plutôt qu'à en créer, sauf pour les spécialistes.
 
* ''«Un article de Viquipèdia no pertany a ningú»'' . És una de les bases del treball collaboratif oferir el seu saber i el seu treball, acceptant que tothom sigui en dret d'afegir-hi o retirar del contingut, de modificar-lo o fins i tot de proposar la seva supressió o la seva fusion amb un altre article (allò que ha de ser justificat no obstant això i sovint ser discutit). De vegades l'alumne o el professor consideren que calia conservar les seves modificacions... Poden en aquest cas negociar repenjant la seva demanda sobre una argumentació construïda (argumentar, convèncer, o saber reconnaitre dels errors són igualment processos pedagògic). Un de contribuent no té cap garantia que un article evolucionarà com el desitjava, i sovint descobreix que aquestes evolucions l'enriqueixen. En cas de conflictes aparentment insolubles, continua sent possible d'anunciar els punts de vistes contradictòries, però sourcés i argumentats.. També es pot sol·licitar l'ajuda d'un padrí voluntari o de [http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip% C3% A9dia:R% C3% A9solution_de_conflit wikipompiers]. Enriquir consisteix cada vegada més a millorar articles, més que a crear-ne, excepte per als especialistes.
 
== Temors i expectatives del professor ==
746

modificacions