Viquipèdia/La Viquipèdia a classe: diferència entre les revisions

 
== Temors i expectatives del professor ==
BeaucoupMolts d'enseignantsprofessors onttemen d'abord craintentrada que certainscerts élèvesalumnes copientcopiïn paresseusementmandrosament leel contenucontingut de WikipédiaViquipèdia sans lesense comprendre-ho eti sanssense citercitar leurles sourcesfonts, ouo sanssense analysesanàlisis critiquescrític (plagiatplagi), ouo qu'ilsque apprennentaprenguin descoses choses entachéesfarcides d'erreurserrors. CeciAixò arrivesucceeix, commecom celasucceïa arrivaitquan quandels desalumnes élèvescopiaven copiaient sans lessense comprendre'ls des passagespassatges entierssencers de livresllibres, ouo les solutionssolucions d'un exerciceexercici. MaisPerò créercrear dudel contenucontingut dansen wikipédiaViquipèdia permet àa l'élève dealumne comprendre qu'avecque amb Google ouo desamb logicielsprogramaris plusmés spécialisésespecialitzats, ilés estfàcil facileper poural l'enseignantprofessor de repérerlocalitzar un plagiatplagi (WikipédiaViquipèdia estestà trèsmolt bienben référencéindexada eti suiviseguida parper Google).
* Certs pedagogsprofessors han prohibit als seus alumnes utilitzarfer Wikipédiaservir la Viquipèdia cosa que només serveix perquè els alumnes la continuin fent servir sense fer-los cas i sense tenir guies adequades. Amb el temps, el contingut de WikipédiaViquipèdia s'enriqueix i les pàgines s'allarguen, ja no permetentpermet jaque alsels alumnes simplement copiarcopiïn un contingut curt i bàsic. Han d'analitzar els articles per trobar-hi la informació necessària.
* En canvi altres professors han demanat al contrari als seus alumnes o a estudiants que trobin i corregeixin els errors de wikipédiaViquipèdia, o creïn pàgines mancadesque hi manquen.
 
Certs professors pensen que wikipédiaViquipèdia és anàrquicanàrquica i que no podran avaluar el treball de cadascun en una dinàmica collaborativecol·laborativa.
Molts professors han temut en principi que certs alumnes copiïn mandrosament el contingut de Wikipédia sense comprendre-ho i sense citar el seu fonts, o sense anàlisis crítiques (plagi), o que s'assabenten de coses embrutades d'errors. Això succeeix, com allò succeïa quan alumnes copiaven sense comprendre'ls passatges sencers de llibres, o les solucions d'un exercici. Però crear del contingut en wikipédia permet a l'alumne comprendre que amb Google o dels programaris més especialitzats, és fàcil per al professor de localitzar un plagi (Wikipédia és molt ben referenciat i és seguit per Google).
<Brbr />WikipédiaViquipèdia no és tan anònimanònima ni anàrquicamentes modificatmodifica de forma tan anàrquica com les aparences o els seus detractors el deixenfan creure.
* Certains pédagogues ont interdit à leurs élèves d'utiliser Wikipédia. Avec le temps, le contenu de Wikipédia s'enrichit et les pages s'allongent, ne permettant plus aux élèves de simplement copier un contenu court et basique. Ils doivent analyser les articles pour y trouver l'information requise.
: - Cada modificació ésqueda arxivada, datada i sòciaassociada dea l'Ipla adeça IP o delal compte identificadaque identifica delel contribuent (aquestes informacions són accessible pera l'històric de la pàgina).
 
* Certs pedagogs han prohibit als seus alumnes utilitzar Wikipédia. Amb el temps, el contingut de Wikipédia s'enriqueix i les pàgines s'allarguen, no permetent ja als alumnes simplement copiar un contingut curt i bàsic. Han d'analitzar els articles per trobar-hi la informació necessària.
* d'autres enseignants ont au contraire demandé à leurs élèves ou étudiants de trouver et corriger les erreurs de wikipédia, ou de créer des pages manquantes.
 
* altres professors han demanat al contrari als seus alumnes o a estudiants que trobin i corregeixin els errors de wikipédia, o creïn pàgines mancades.
 
 
 
Certains enseignants pensent que wikipédia est anarchique et qu'ils ne pourront pas évaluer le travail de chacun dans une dynamique collaborative.
 
Certs professors pensen que wikipédia és anàrquic i que no podran avaluar el treball de cadascun en una dinàmica collaborative.
<br />Wikipédia n’est pas aussi anonyme ni anarchiquement modifié que les apparences ou ses détracteurs ne le laissent croire.
 
<Br />Wikipédia no és tan anònim ni anàrquicament modificat com les aparences o els seus detractors el deixen creure.
:- Chaque modification est archivée, datée et associée à l'IP ou au compte identifiée du contributeur (ces informations sont accessible par l'historique de la page).
 
: - Cada modificació és arxivada, datada i sòcia de l'Ip o del compte identificada del contribuent (aquestes informacions són accessible per l'històric de la pàgina).
:- Les discussions sont signées (ou l’IP est automatiquement inscrite en guise de signature pour tout contributeur non inscrit et non « loggé ».) :- Chaque modification d'un article, création ou suppression de page est archivée et datée, avec l’IP du contributeur ou son pseudo (ou son vrai nom si le contributeur a accepté de le donner).
 
 
* Contribuir a millorar Wikipédia no reemplaça els processos pedagògics tradicionals, però pot ser un element d'un [http://fr.wikipedia.org/wiki/Ateliers_de_p% C3% A9dagogie_personnalis% C3% A9e Tallers de pedagogia personalitzada], o d'un procés d'[http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoformation autoformació], inscrit o no en el context de l'[http://fr.wikipedia.org/wiki/% C3% 89ducation_populaire Educació popular] o d'una [http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit% C3% A9_populaire universitat popular] o podria potser en el futur prendre plaça en la [http://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_continue formació permanent o continua] o deure'l per als professors cercadors i cercadors del sector públic de restituir per la [http://fr.wikipedia.org/wiki/Vulgarisation vulgarització] els resultats dels seus investigació.
 
 
== Viquipèdia com a font d'informacions ==
746

modificacions