Viquipèdia/La Viquipèdia a classe: diferència entre les revisions

 
===Cassos particulars (''joves, discapacitats, experts, temes emergents, autoformació...'') ===
* '''Infants molt petits''': contribuir requereix en principi un domini mínimadequat de l'escriptura i de la lectura, però ena parvulari, Viquipèdia pot servir per preparar cursos o subministrar a imatges lliurement utilitzables. Viquipèdia júnior o wikilivresviquillibres júniorsjúnior poden ser completats pels professors per respondre millor a les seves necessitats pedagògiques. <Br />Au fur i aA mesura que els alumnes creixen, es poden intentarprovar ade contribuir al nivell permèsque perels permeten les seves capacitats. És útil ensenyar-los a fer esborranys i previsualitzar un text fins que siguies jutjatconsideri enciclopèdicament útil i necessari i sense faltes, i per tant hagi estat siguiben rellegit pel grup i el professor, per tal de no carregar l'enciclopèdia d'errors.
* '''Très jeunes enfants''' : contribuer nécessite d'abord une maîtrise minimale de l'écriture et de la lecture, mais en maternelle, wikipédia peut servir à préparer des cours ou fournir des images librement utilisables. Wikipédia junior ou des wikilivres juniors peuvent être complété par les enseignants pour mieux répondre à leurs besoins pédagogiques. <br />Au fur et à mesure que les élèves grandissent, ils peuvent s'essayer à contribuer au niveau permis par leurs capacités. Il est utile de leur apprendre à faire des brouillons et prévisualiser un texte jusqu'à ce qu'il soit jugé encyclopédiquement utile et nécessaire et sans fautes, et donc bien relu par le groupe et l'enseignant, afin de ne pas encombrer l'encyclopédie d'erreurs.
* '''Preadolescència''' : A aquesta edat, certs alumnes, bullbullen de creativitat i de vegades de malícia, utilitzen amb molt de gust Viquipèdia de manera lúdica, intentant-sei aintenten provar els seus límits.. És útil fer-los pensarveure que ben mirat que no són del tot anònims quan modifiquen o degraden Viquipèdia, i que prenen responsabilitats en aixífer-ho, a més a més delhi ha el risc de serque sigui bloquejada la seva prohibitcapacitat de modificació (per a ells, a l'ordenador familiar, o per a tota la classe)
 
* '''minusvàlidsdiscapacitats''' o persones aïllades, però connectades a Internet : WikpédiaViquipèdia éss'ha fet per poderque pugui ser utilitzatutilitzada per persones aïllades, o és afectatafectades per certscertes handicapsdiscapacitats. Permet de maneraen general aque una àmplia comunitat de treballartreballi sense desplaçar-se i de manera asincrònica. DelsEls alumnes minusvàlidsdiscapacitats, hospitalitzats, dispersats alpel món, o en curset (en empresa o en col·lectivitat) poden continuar així contribuint a un projecte comú. <Brbr />LeurEl seu ensenyantmestre sempre pot identificar i discutir o corregir les seves contribucions (mentre no siguin anònimes i massa prolixesprolífiques. En aquest últim cas, és possible fixar regles per facilitar el treball del pedagogprofessor; per exemple agrupar les modificacions després d'haver-losles previsualitzat o haver preparat sobre un esborrany i comunicar-ho breument i clarament sobrea la pàgina de discussió de l'article concernit. ÉsTambé tanés possible bolcar-los (validar) sobrea internet aen dies fixesfixats).<br />De primeres versions sz wikip&dia qont consultables per telèfon o ajudant personal i dels versions-papier/Dvd (allemand/français)sont destinades a les persones no enllaçades amb Internet. L'enciclopèdia (incloent-hi les llegendes de lesdels targetesgràfics i les imatges) també és tan utilitzable per cecs via programaris adaptats de lectura (és per això què no calus heu de sorprendre's que una imatge de tetera siguivagi acompanyada d'una llegenda "tetera" i eventualment acompanyada d'un plànol que sembla inútil als que hi veuen, però que és necessarinecessària per als ''non-voyants'' invidents).
* '''Infants molt petits''': contribuir requereix en principi un domini mínim de l'escriptura i de la lectura, però en parvulari, Viquipèdia pot servir per preparar cursos o subministrar a imatges lliurement utilitzables. Viquipèdia júnior o wikilivres júniors poden ser completats pels professors per respondre millor a les seves necessitats pedagògiques. <Br />Au fur i a mesura que els alumnes creixen, es poden intentar a contribuir al nivell permès per les seves capacitats. És útil ensenyar-los a fer esborranys i previsualitzar un text fins que sigui jutjat enciclopèdicament útil i necessari i sense faltes, i per tant bé sigui rellegit pel grup i el professor, per tal de no carregar l'enciclopèdia d'errors.
* Contribuir a millorar Viquipèdia no reemplaça els processos pedagògics tradicionals, però pot ser un element d'un taller de pedagogia personalitzada, o d'un procés d'autoaprenentatge, inscrit o no en el context de l'educació reglada o d'una universitat popular o pot tenir lloc en la formació permanent o continua.
* '''Préadolescence''' : A cet âge, certains élèves, bouillonnants de créativité et parfois de malice, utilisent volontiers wikipédia de manière ludique, en s'essayant à tester ses limites.. Il est utile de les faire réfléchir au fait qu'ils ne sont pas tout à fait anonymes quand ils modifient ou dégradent wikipédia, et qu'ils prennent des responsabilités en ce faisant, outre le risque d'être interdit de modification (pour eux, l'ordinateur familial, ou pour toute la classe)
 
* '''Preadolescència''' : A aquesta edat, certs alumnes, bull de creativitat i de vegades de malícia, utilitzen amb molt de gust Viquipèdia de manera lúdica, intentant-se a provar els seus límits.. És útil fer-los pensar ben mirat que no són del tot anònims quan modifiquen o degraden Viquipèdia, i que prenen responsabilitats en així, a més a més del risc de ser prohibit de modificació (per a ells, l'ordenador familiar, o per a tota la classe)
* '''handicapés''' ou personnes isolées, mais connectées à Internet : Wikpédia est fait pour pouvoir être utilisé par des personnes isolées, ou touchées par certains handicaps. Il permet de manière générale à une large communauté de travailler sans se déplacer et de manière asynchrone. Des élèves handicapés, hospitalisés, dispersés dans le monde, ou en stage (en entreprise ou en collectivité) peuvent ainsi continuer à contribuer à un projet commun. <br />Leur enseignant peut toujours identifier et discuter ou corriger leurs contributions (tant qu'elles ne sont pas anonymes et trop prolixes. Dans ce dernier cas, il est possible de fixer des règles pour faciliter le travail du pédagogue ; par exemple grouper les modifications après les avoir prévisualisée ou préparées sur un brouillon et communiquer brièvement et clairement sur la page de discussion de l'article concerné. Il est aussi possible de les basculer (valider) sur internet à jours fixes).<br />De premières versions sz wikip&dia qont consultables par téléphone ou assistant personnel et des versions-papier/DVD (allemand/français)sont destinées aux personnes non raccordées à Internet. L’encyclopédie (y compris les légendes des cartes et images) est aussi utilisable par des aveugles via des logiciels adaptés de lecture (c'est pourquoi il ne faut pas s'étonner qu'une image de théière soit légendée "théière" et éventuellement accompagnée d'un descriptif qui semble inutile à ceux qui voient, mais qui est nécessaire aux ''non-voyants'').
 
* '''minusvàlids''' o persones aïllades, però connectades a Internet : Wikpédia és fet per poder ser utilitzat per persones aïllades, o és afectat per certs handicaps. Permet de manera general a una àmplia comunitat de treballar sense desplaçar-se i de manera asincrònica. Dels alumnes minusvàlids, hospitalitzats, dispersats al món, o en curset (en empresa o en col·lectivitat) poden continuar així contribuint a un projecte comú. <Br />Leur ensenyant sempre pot identificar i discutir o corregir les seves contribucions (mentre no siguin anònimes i massa prolixes. En aquest últim cas, és possible fixar regles per facilitar el treball del pedagog; per exemple agrupar les modificacions després d'haver-los previsualitzat o haver preparat sobre un esborrany i comunicar breument i clarament sobre la pàgina de discussió de l'article concernit. És tan possible bolcar-los (validar) sobre internet a dies fixes).<br />De primeres versions sz wikip&dia qont consultables per telèfon o ajudant personal i dels versions-papier/Dvd (allemand/français)sont destinades a les persones no enllaçades amb Internet. L'enciclopèdia (incloent-hi les llegendes de les targetes i imatges) és tan utilitzable per cecs via programaris adaptats de lectura (és per què no cal sorprendre's que una imatge de tetera sigui acompanyada d'una llegenda "tetera" i eventualment acompanyada d'un plànol que sembla inútil als que veuen, però que és necessari als ''non-voyants'' ).
 
 
 
* Contribuer à améliorer Wikipédia ne remplace pas les processus pédagogiques traditionnels, mais peut être un élément d'un [http://fr.wikipedia.org/wiki/Ateliers_de_p%C3%A9dagogie_personnalis%C3%A9e Ateliers de pédagogie personnalisée], ou d'un processus d'[http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoformation autoformation], inscrit ou non dans le contexte de l'[http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation_populaire Éducation populaire] ou d'une [http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_populaire université populaire] ou pourrait peut-être à l'avenir prendre place dans la [http://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_continue formation permanente ou continue] ou le devoir pour les enseignants chercheurs et chercheurs du secteur public de restituer par la [http://fr.wikipedia.org/wiki/Vulgarisation vulgarisation] les résultats de leurs recherche.
 
* Contribuir a millorar Viquipèdia no reemplaça els processos pedagògics tradicionals, però pot ser un element d'un [http://fr.wikipedia.org/wiki/Ateliers_de_p% C3% A9dagogie_personnalis% C3% A9e Tallers de pedagogia personalitzada], o d'un procés d'[http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoformation autoformació], inscrit o no en el context de l'[http://fr.wikipedia.org/wiki/% C3% 89ducation_populaire Educació popular] o d'una [http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit% C3% A9_populaire universitat popular] o podria potser en el futur prendre plaça en la [http://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_continue formació permanent o continua] o deure'l per als professors cercadors i cercadors del sector públic de restituir per la [http://fr.wikipedia.org/wiki/Vulgarisation vulgarització] els resultats dels seus investigació.
 
== Viquipèdia com a font d'informacions ==
746

modificacions