Viquipèdia/La Viquipèdia a classe: diferència entre les revisions

 
=== Cerca d'informacions i plagi ===
QuelQuin estés leel problèmeproblema que noushi rencontronstrobem avecamb le plagiatel plagi?
AlEn principi, somestem contents que l'alumne ens lliuralliuri una informació de valor. Ha provatdemostrat així una certa capacitat de recercarcercar d'informacionsinformació.
 
Llavors, hi ha dos casos :
Quin és el problema que trobem amb el plagi ?
* Si la informació no és pertinent, somquedem decebuts i podem fàcilment detectar la impostura. L'alumne ha fet aixícomés l'error de no validar la pertinència de les seves informacions. O bé que no ha comprès la pregunta, o bé que hagiha estat massa mandrós per intentar comprendre-la;
Dans un premier temps, nous sommes contents que l'élève nous livre une information de valeur. Il a ainsi prouvé une certaine capacité de rechercher d'informations.
* Si la informació és pertinent, i "oblida" citar les seves fonts, intenta que se'l faciavaluí avaluaren sobrebase unaa produccióun treball qui no és el seu. Aquí encara hi ha dos casos :
 
** Sovint, es pot tractar d'un error d'apreciació, sigui perquè podia haver comprès que la consigna era de retornar la informació demanada, sigui perquè no ha après a citar correctament les seves fonts. El professor havia expressat clarament lael seva esperaque esperava? I d'altra banda, l'alumne no hahaurà trobat de vegades professors que erenja han quedat satisfets d'amb aquest resultat ?
Al principi, som contents que l'alumne ens lliura una informació de valor. Ha provat així una certa capacitat de recercar d'informacions.
** La noció de plagi no éses verificadaverifica més que si l'alumne és conscient que l'objectiu de l'exercici és de subministrar al resultat d'una reflexió la sevade part seva, i per tant que el seu nivell de competència en gestió de fonts documentals era suficient i que la demanda del professor era clara.
Ensuite, il y a deux cas :
 
Llavors, hi ha dos casos :
* Si l'information n'est pas pertinente, nous sommes déçus et pouvons facilement détecter l'imposture. L'élève a ainsi fait l'erreur de ne pas valider la pertinence de ses informations. Soit qu'il n'a pas compris la question, soit qu'il ait été trop paresseux pour chercher à comprendre ;
 
* Si la informació no és pertinent, som decebuts i podem fàcilment detectar la impostura. L'alumne ha fet així l'error de no validar la pertinència de les seves informacions. O bé que no ha comprès la pregunta, o bé que hagi estat massa mandrós per intentar comprendre;
* Si l'information est pertinente, et qu'il "oublie" de citer ses sources, il cherche à se faire évaluer sur une production qui n'est pas la sienne. Ici encore il y a deux cas :
 
* Si la informació és pertinent, i "oblida" citar les seves fonts, intenta que se'l faci avaluar sobre una producció qui no és el seu. Aquí encara hi ha dos casos :
** Souvent, il peut s'agir d'une erreur d'appréciation, soit parce qu'il pouvait avoir compris que la consigne était de redonner l'information demandée, soit parce qu'il n'a pas appris à citer correctement ses sources. L'enseignant avait-il clairement exprimé son attente ? Et d'ailleurs, l'élève n'a-t-il pas rencontré des enseignants qui étaient satisfaits de ce résultat ?
 
** Sovint, es pot tractar d'un error d'apreciació, sigui perquè podia haver comprès que la consigna era de retornar la informació demanada, sigui perquè no ha après a citar correctament les seves fonts. El professor havia expressat clarament la seva espera ? I d'altra banda, l'alumne no ha trobat professors que eren satisfets d'aquest resultat ?
** La notion de plagiat n'est avérée que si l'élève est conscient que l'objectif de l'exercice est de fournir le résultat d'une réflexion de sa part, et donc que son niveau de compétence en gestion de sources documentaires était suffisant et que la demande de l'enseignant était claire.
 
** La noció de plagi no és verificada més que si l'alumne és conscient que l'objectiu de l'exercici és de subministrar al resultat d'una reflexió la seva part, i per tant que el seu nivell de competència en gestió de fonts documentals era suficient i que la demanda del professor era clara.
 
=== Que es pot aprendre de Viquipèdia en tant que lector ? ===
746

modificacions