Viquipèdia/La Viquipèdia a classe: diferència entre les revisions

Línia 240:
 
=== Ancoratge del projecte a la zona o als interessos dels redactors ===
La motivationmotivació desdels élèvesalumnes, jeunesjoves ouo moinsmenys jeunesjoves, peutes êtrepot renforcéereforçar paramb un ''ancrageancoratge local dudel projetprojecte'', ouo parper lela choixtria d'un thèmetema quique lesels intéresseinteressa particulièrementparticularment avec parper exemple :
: - Completar una pàgina existent (la del municipi, della cantócomarca o delel districtepaís, per exemple) peren als seus aspectes d'història, geografia, geologia, cultura, arqueologia, paleontologia, economia, et cetera.etcètera, o;
: - Crear una pàgina sobre el medi ambient l'entorn: el bosc proper, la reserva natural més propera, la xarxa hidrogràfica (riu, riuriera, llac i la seva història, la seva fauna i flora, et cetera.etcetera)
: - Crear una pàgina (o completar-la) sobre un personatge històric local o que ha marcat la Història local, o sobre un monument destacable, un arbre destacable, una estructura geològica destacable..,
: - fer fotografies lesel més pertinents possible del municipi i dels monuments i paisatges propers, acompanyar d'una llegenda aquestes fotos (en un bon francèscatalà, però tan si és possibletambé en anglès, francès, italià i alemanyespanyol) i aprendre a carregar i classificar aquestes imatges en les categories de Wikimedia Commons per tal de tornarfer-losles accessible a totstothom, lligantenllaçar-losles a l'article o als articles que els concerneixencorrespongui. Constituir sobre Wikimedia commons un fons de fotografiafotografies antigues pertinents i lliures (=> acord del propietari dels drets, o foto de més de 70 anys, o acord de l'arxiu, et cetera.). <Br />UneAixí una escola potamb aixíel al filpas del temps pot constituir el seu propi petit observatori del paisatge.
: - crear una pàgina sobre un esdeveniment distingint-se per al municipi (a condició de disposar de documentació suficient, verificable; i que aquest esdeveniment respongui als criteris de receptibilitatnotabilitat de WikipédiaViquipèdia).
 
La motivació dels alumnes, joves o menys joves, pot ser reforçada per un ''ancoratge local del projecte'', o per la tria d'un tema que els interessa particularment amb per exemple :
: - Compléter une page existante (celle de la commune, du canton ou du district, par exemple) pour ses aspects histoire, géographie, géologie, culture, archéologie, paléontologie, économie, etc., ou ;
 
'''Una escola o centre de formació especialitzada podrà contribuir a enriquir l'enciclopèdia segons les seves competències i centres d'interès :'''
: - Completar una pàgina existent (la del municipi, del cantó o del districte, per exemple) per als seus aspectes història, geografia, geologia, cultura, arqueologia, paleontologia, economia, et cetera., o;
* Una Unescola liceu tècnictècnica podrà, sota el control del professor, inserir ena WikipédiaViquipèdia o sobrea Wikimedia Commons de les fotos, esquemao esquemes pertinents, o explicacions tècniques útils (com Diderotels icol·laboradors d'Alembertde tenenJosep endreçatEspasa ai Anguera fer-ho varen fer a lacomençaments sevadel enciclopèdiasegle quepassat eraa l'Enciclopèdia Espasa que llavorsestava il·lustrada amb nombrosos gravats tècnics)
: - Créer une page sur l'environnement : la forêt proche, la réserve naturelle la plus proche, le réseau hydrographique (fleuve, rivière, lac et leur histoire, leur faune et flore, etc.)
* DelsEls químics o físics milloraran útilmentmillorar les pàgines en relaciórelacionades amb els assumptestemes que estudien
* Estudiants en d'Història podranpoden, amb els seus professors, verificar o completar pàgines de WikipédiaViquipèdia corresponentcorresponents al seu programa, igualment en geografia, et cetera. treballant per exemple amb l'arxiu nacional, departamental, municipal, etcetcètera.
* Estudiants ende botànica podran completar les pàgines generals consagrades a la flora i a les espècies animals associades a cada planta o grup de plantes (polinitzadors, devastadors, patògens, simbionts, etc.)
* Estudiants en geologia podrien útilment completar les pàgines especialitzades (és un bon mitjà revisar ete
* Estudiants ende carteslletres podranpoden completar els articles relatius als autors clàssics o moderns desconegutspoc coneguts
* Un enorme, però apassionant treball espera als estudiants de biologia, que podran així produir i posar al dia l'eina que no han gosat encara somiar (una enciclopèdia del món viu, actualitzada al ritme del progrés del coneixement, que és en aquest àmbit molt ràpid en genètica i bioquímica.
* Dels estudiants veterinaride veterinària podrien completar útilment els articles sobre les zoonosis, l'anatomia animal, i llistar les malalties tocantreferents als animals domèstics o de cria
* Els estudiants d'una escola de grafisme o de Belles Arts podran contribuir a l'[http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip% C3% A9dia:Atelier_graphiqueal Tallertaller gràfic] de wikipédiaViquipèdia i millorar-ne la qualitat visual o la il·lustració dels articles en relació amb elsles arts...
: Exemple : Projecte P8; taller organitzat organitzat pel departament d'Arts plàsticsplàstiques de l' [[w:Université París 8|Universitat París 8]], que des de fa diversos anys convida als estudiants a completar les pàgines de WikipédiaViquipèdia consagrades alsa les arts plàstics i a la història de l'art (incloent art "numèric", disseny, arquitectura, cinema, etc..) Cada estudiant s'inicia així al treball collaboratifcol·laboratiu, i deuha per aixòde crear almenys un article recolzant-se en la documentació existent, i eventualment trobant l'artista en qüestió, si és encara ésserés viu. (Exemple d'article : [w:Art micènic|Art micènic]; llista d'articles de P8). Així cada any, els estudiants (i tots els altres lectors) es poden beneficiar d'un fons enriquit pels estudiants de l'any precedent, que poden en el seu torn enriquir. els estudiants escullen un artista, una època o creen articles (relacions vermelles) localitzats pels seus professors (exemples de [http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Projet:P8&action=edit&section=3 subjectes proposats], consultat 2003 03 24).
* Estudiants ende llenguallengües, sols o en grup es poden exercitar a traduir i millorar articles o llegendes d'il·lustracions (ena Wikimédia commons; Per exemple amb les 100 000 fotos dde l'arxiu alemany oferts a WikipédiaViquipèdia que mereixnecessiten una traducció ena l'anglès i francesosal català almenys)
 
En Ocasióocasió d'una exposició oral, el professor pot proposar als alumnes presentar el contingut d'aquesta exposició en forma d'article o de paràgraf de wikipédiaViquipèdia, el que permet als alumnes iniciar-se a la recerca d'il·lustraciólustracions lliures, al formateig adaptat a la internet, ala sourcagereferenciar, et cetera.etcètera i que permet ena la classe conservar un rastre d'aquesta exposició que podrà eventualment ser completada els anys següents.
: - Crear una pàgina sobre el medi ambient : el bosc proper, la reserva natural més propera, la xarxa hidrogràfica (riu, riu, llac i la seva història, la seva fauna i flora, et cetera.)
: - Créer une page (ou la compléter) sur un personnage historique local ou qui a marqué l'Histoire locale, ou sur un monument remarquable, un arbre remarquable, une structure géologique remarquable,
 
El projecte també pot concernir la il·lustració (imatges, sons, música, grafsgrafics..) i passar per un altre wiki, complementari, amb per exemple :
: - Crear una pàgina (o completar-la) sobre un personatge històric local o que ha marcat la Història local, o sobre un monument destacable, un arbre destacable, una estructura geològica destacable..
* crear o completar una nova categoria sobrea [Wikimedia commons] (base de dadadades de mitjansimatges dei comunicacióaltres medis de WikipédiaViquipèdia) per declarardipositar-hi i classificar-hi i acompanyaracompanyades d'una llegenda (en francèscatalà i en anglès almenys si és possible) de les imatges que no es pot incloure en un article a falta de plaçalloc i per no sobrecarregar-lo (en termetermes de ample de banda transitadade transmissió de dades).
: - faire des photographies les plus pertinentes possible de la commune et des monuments et paysages environnants, légender ces photos (en bon français, mais aussi si possible en anglais et allemand) et apprendre à charger et classer ces images dans les catégories de Wikimedia Commons afin de les rendre accessible à tous, en les liant à l'article ou aux articles qui les concernent. Constituer sur WIkimedia commons un fonds de photographie anciennes pertinentes et libres (=> accord du propriétaire des droits, ou photo de plus de 70 ans, ou accord des archives, etc.). <br />Une école peut ainsi au fil du temps constituer son propre petit observatoire du paysage.
 
: - fer fotografies les més pertinents possible del municipi i dels monuments i paisatges propers, acompanyar d'una llegenda aquestes fotos (en bon francès, però tan si és possible en anglès i alemany) i aprendre a carregar i classificar aquestes imatges en les categories de Wikimedia Commons per tal de tornar-los accessible a tots, lligant-los a l'article o als articles que els concerneixen. Constituir sobre Wikimedia commons un fons de fotografia antigues pertinents i lliures (=> acord del propietari dels drets, o foto de més de 70 anys, o acord de l'arxiu, et cetera.). <Br />Une escola pot així al fil del temps constituir el seu propi petit observatori del paisatge.
: - créer une page sur un évènement marquant pour la commune (à condition de disposer de documentation suffisante, vérifiable ; et que cet évènement réponde aux critères de recevabilité de Wikipédia).
 
: - crear una pàgina sobre un esdeveniment distingint-se per al municipi (a condició de disposar de documentació suficient, verificable; i que aquest esdeveniment respongui als criteris de receptibilitat de Wikipédia).
 
 
 
'''Une école ou formation spécialisée pourra contribuer à enrichir l'encyclopédie selon ses compétences et centres d'intérêt :'''
 
'''Una escola o formació especialitzada podrà contribuir a enriquir l'enciclopèdia segons les seves competències i centres d'interès :'''
* Un lycée technique pourra, sous le contrôle du professeur, insérer dans Wikipédia ou sur Wikimedia Commons des photos, schéma pertinents ou explications techniques utiles (comme Diderot et d'Alembert ont tenu à le faire dans leur encyclopédie qui était alors illustrée de nombreuses gravures techniques),
 
* Un liceu tècnic podrà, sota el control del professor, inserir en Wikipédia o sobre Wikimedia Commons de les fotos, esquema pertinents o explicacions tècniques útils (com Diderot i d'Alembert tenen endreçat a fer-ho a la seva enciclopèdia que era llavors il·lustrada amb nombrosos gravats tècnics)
* Des chimistes ou physiciens amélioreront utilement les pages concernant les sujets qu'ils étudient
 
* Dels químics o físics milloraran útilment les pàgines en relació amb els assumptes que estudien
* Des étudiants en Histoire pourront, avec leurs enseignants, vérifier ou compléter des pages de Wikipédia correspondant à leur programme, de même en géographie, etc. en travaillant par exemple avec les archives nationales, départementales, municipales, etc.
 
* Estudiants en Història podran, amb els seus professors, verificar o completar pàgines de Wikipédia corresponent al seu programa, igualment en geografia, et cetera. treballant per exemple amb l'arxiu nacional, departamental, municipal, etc.
* Des étudiants en botanique pourront compléter les pages générales consacrées à la flore et aux espèces animales associées à chaque plante ou groupe de plantes (pollinisateurs, ravageurs, pathogènes, symbiotes, etc)
 
* Estudiants en botànica podran completar les pàgines generals consagrades a la flora i a les espècies animals associades a cada planta o grup de plantes (polinitzadors, devastadors, patògens, simbionts, etc)
* Des étudiants en géologie pourraient utilement compléter les pages spécialisées (c'est un bon moyen de réviser ete
 
* Estudiants en geologia podrien útilment completar les pàgines especialitzades (és un bon mitjà revisar ete
* Des étudiants en lettres pourront compléter les articles relatifs aux auteurs classiques ou modernes méconnus
 
* Estudiants en cartes podran completar els articles relatius als autors clàssics o moderns desconeguts
* Un énorme, mais passionnant travail attend les étudiants en biologie, qui pourront ainsi produire et mettre à jour l'outil dont ils n'ont pas encore osé rêver (une encyclopédie du monde vivant, mise à jour au fur et à mesure du progrès de la connaissance, qui est dans ce domaine très rapide dans les domaines génétique et de la biochimieu, mais alors que les systématiciens disparaissent, faute de formation et de renouvellement de postes ; importer sur Wikipédia le savoir des derniers experts vivants de certains groupes animaux ou floristiques pourrait être un des projets possibles. Ce serait même d'intérêt public dans certains cas. Par exmple, alors que les [[w:Tique|tiques]] sont les acariens piqueurs vecteurs connus du plus grand nombre de maladies infectieuses, et qu'elles semblent en pleine expansion, on ne trouve plus de naturalistes universitaires spécialisés dans leur identification (au stade larve et nymphe en particulier) ; Une enquête (de Cuisance et Rioux, 2004) a conclu qu'il n'existait en France en 2003 plus que deux spécialistes actifs en systématique des tiques en France (parti à la retraite depuis), de même pour les [[w:Ichneumonidae|ichneumonidés]] (60 000 espèces décrites environ) ou pour de nombreuses autres espèces utiles pour l'agriculture.
 
* Un enorme, però apassionant treball espera estudiant-los en biologia, que podran així produir i posar al dia l'eina del qual no han gosat encara somiar (una enciclopèdia del món viu, posada al dia a poc a poc del progrés del coneixement, que és en aquest àmbit molt ràpid en els àmbits genètic i biochimieu, però mentre que els systématiciens desapareixen, a falta de formació i de renovació de llocs; importar sobre Wikipédia el saber dels últims experts vius de certs grups animals o floristiques podria ser un dels projectes possibles. Seria fins i tot d'interès públic en certs casos. Per exmple, llavors que els [[w:Tique|paparres]] són els àcars picadors vectors coneguts del major nombre de malalties infeccioses, i que semblen en plena expansió, no es troben més naturalistes universitaris especialitzats en la seva identificació (en l'estadi larva i nimfa en particular); Una enquesta (de Cuisance i Rioux, 2004) ha conclòs que no existia a França el 2003 més que dos especialistes actius en sistemàtica paparres a França (marxat a la jubilació des de), igualment per als [[w:Ichneumonidae|ichneumonidés]] (60 000 espècies descrites aproximadament) o per a nombroses altres espècies útils per a l'agricultura.
* Des étudiants vétérinaire pourraient utilement compléter les articles sur les zoonoses, l'anatomie animale, et lister les maladies touchant les animaux domestiques ou d'élevage
 
* Dels estudiants veterinari podrien completar útilment els articles sobre les zoonosis, l'anatomia animal, i llistar les malalties tocant als animals domèstics o de cria
* Les étudiants d'une école de graphisme ou de Beaux-arts pourront contribuer à l'[http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Atelier_graphique Atelier graphique] de wikipédia et en améliorer la qualité visuelle ou l'illustration des articles concernant les arts...
 
* Els estudiants d'una escola de grafisme o de Belles Arts podran contribuir a l'[http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip% C3% A9dia:Atelier_graphique Taller gràfic] de wikipédia i millorar-ne la qualitat visual o la il·lustració dels articles en relació amb els arts...
: Exemple : Projet P8 ; atelier organisé organisé par le département d'Arts plastiques de l'[[w:Université Paris 8|Université Paris 8]], qui depuis plusieurs années invite des étudiants à compléter les pages de Wikipédia consacrées aux arts plastiques et à l'histoire de l'art (incluant art "numérique", design, architecture, cinéma, etc..) Chaque étudiant s'initie ainsi au travail collaboratif, et doit pour cela créer au moins un article en s'appuyant sur la documentation existante, et éventuellement en rencontrant l'artiste en question, s'il est encore vivant. (Exemple d'article : [w:Art mycénien|Art mycénien] ; liste d'articles de P8). Ainsi chaque année, les étudiants (et tous les autres lecteurs) peuvent bénéficier d'un fond enrichi par les étudiants de l'année précédente, qu'ils peuvent à leur tour enrichir. les étudiants choisissent un artiste, une époque ou créent des articles (liens rouges) repérés par leurs enseignants (exemples de [http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Projet:P8&action=edit&section=3 sujets proposés], consulté 2003 03 24).
 
: Exemple : Projecte P8; taller organitzat organitzat pel departament d'Arts plàstics de l' [[w:Université París 8|Universitat París 8]], que des de fa diversos anys convida estudiants a completar les pàgines de Wikipédia consagrades als arts plàstics i a la història de l'art (incloent art "numèric", disseny, arquitectura, cinema, etc..) Cada estudiant s'inicia així al treball collaboratif, i deu per això crear almenys un article recolzant-se en la documentació existent, i eventualment trobant l'artista en qüestió, si és encara ésser viu. (Exemple d'article : [w:Art micènic|Art micènic]; llista d'articles de P8). Així cada any, els estudiants (i tots els altres lectors) es poden beneficiar d'un fons enriquit pels estudiants de l'any precedent, que poden en el seu torn enriquir. els estudiants escullen un artista, una època o creen articles (relacions vermelles) localitzats pels seus professors (exemples de [http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Projet:P8&action=edit&section=3 subjectes proposats], consultat 2003 03 24).
* Des étudiants en langue, seuls ou en groupe peuvent s'exercer à traduire et améliorer des articles ou des légendes d'illustrations (dans Wikimédia commons ; Par exemple avec les 100 000 photos d'archives allemandes offerts à Wikipédia qui méritent une traduction en anglais et français au moins)
 
* Estudiants en llengua, sols o en grup es poden exercitar a traduir i millorar articles o llegendes d'il·lustracions (en Wikimédia commons; Per exemple amb les 100 000 fotos d'arxiu alemany oferts a Wikipédia que mereix una traducció en anglès i francesos almenys)
 
 
 
À l'occasion d'une exposé oral, l'enseignant peut proposer aux élèves de présenter le contenu de cet exposé en forme d'article ou de paragraphe de wikipédia, ce qui permet aux élèves de s'initier à la recherche d'illustration libres, à la mise en page adaptée à l'internet, au sourcage, etc. et qui permet à la classe de conserver une trace de cet exposé qui pourra éventuellement être complété les années suivantes.
 
En Ocasió d'una exposició oral, el professor pot proposar als alumnes presentar el contingut d'aquesta exposició en forma d'article o de paràgraf de wikipédia, el que permet als alumnes iniciar-se a la recerca d'il·lustració lliures, al formateig adaptat a la internet, al sourcage, et cetera. i que permet en la classe conservar un rastre d'aquesta exposició que podrà eventualment ser completada els anys següents.
 
 
 
Le projet peut aussi concerner l'illustration (images, sons, musique, graphes..) et passer par un autre wiki, complémentaire, avec par exemple :
 
El projecte també pot concernir la il·lustració (imatges, sons, música, grafs..) i passar per un altre wiki, complementari, amb per exemple :
* créer ou compléter une nouvelle catégorie sur [Wikimedia commons] (base de donnée de médias de Wikipédia) pour y déposer et classer et légender (en Français et en anglais au moins si possible) des images qu'on ne peut inclure dans un article faute de place et pour ne pas l'alourdir (en terme de bande passante).
 
* crear o completar una nova categoria sobre [Wikimedia commons] (base de dada de mitjans de comunicació de Wikipédia) per declarar-hi i classificar i acompanyar d'una llegenda (en francès i en anglès almenys si és possible) de les imatges que no es pot incloure en un article a falta de plaça i per no sobrecarregar-lo (en terme de banda transitada).
 
== Ecociutadania, ètica ==
746

modificacions