Guia ràpida d'integració de Bitbucket amb Android Studio

Requeriments i consideracions prèviesModifica

 • Android Studio
  • La versió actual d'Android Studio utilitzada per a la creació d'aquest article és la 3.0 Canary 6 (BETA)
 • Un compte d'usuari de Bitbucket
 • L'aplicació git instal·lada:
  • Per a Windows: Descàrrega
  • Per a Linux: apt-get install git-all
 • Encara que al llistat d'Android Studio hi apareixen plugins del Bitbucket, molts es troben obsolets i no funcionen. En aquesta guia es fa ús de la versió més recent. Es recomana desinstal·lar-los si és necessari.
 • El vostre Username i E-mail els necessitareu per sincronitzar el projecte amb el repositori de Bitbucket.
 • La sincronització entre Studio i Bitbucket es realitza mitjançant l'eina git.
 • A l'Android Studio: File -> Settings -> Plugins -> Install plugin from disk -> {choose downloaded file} -> restart Android Studio

Pujar el nostre projecte a un repositori BitbucketModifica

 • Abans de pujar el nostre projecte hem de crear un repositori Bitbucket.

Primer pas: Crear el repositoriModifica

A la pàgina de Bitbucket, i una vegada loguejats al nostre usuari, seleccionem Repositories i Create repository.

Bitbucket.org -> Repositories -> Create repository -> Repository name
                          -> Access Level: Marcar aquesta opció per a fer-ho privat
                          -> Repository type: Git -> Create Repository 

Aquí podem detallar el propietari del repositori (que no hem de ser nosaltres mateixos, el podem crear en nom de qualsevol grup Bitbucket al qual podem pertànyer), el nom (en el nostre cas damotest), la privacitat del repositori (haurem de donar accés a altres usuaris si volem que aquestos tinguin accés a un repositori privat), el llenguatge de programació a usar i més. És important que marquem el repositori com a git.

 

Una vegada creat el repositori veureu que al cantó superior dret de la finestra ens apareix un enllaç HTTPS de tipus git. Copieu-lo i guardeu-lo junt al Username i el vostre e-mail; el fareu servir més endevant.

Segon pas: Configurar el nostre projecte AndroidModifica

Ara ja podem activar el control de versions al nostre projecte, el qual s'anomena VCS (Version Control System). Ho fem a partir de VCS -> Enable Version Control On hem d'especificar que el nostre repositori és de tipus git:

Ara hem d'indicar quins fitxers volem que es sincronitzin, aquells que no marquem no seràn sincronitzats.

Per tal d'afegir els fitxers, canviem el mode de vista del projecte a Project i, seleccionant el directori arrel del projecte, fem Git -> Add:

 

Veureu que els noms dels fitxers del nostre projecte ens apareixen en color verd, la qual cosa significa que han sigut afegides al VCS. Al cantó inferior esquerre també ens apareix la finestra Version Control, a on podem controlar l'estat d'aquests fitxers:

Veureu que a l'arrel del directori ens apareix un fitxer .gitignore. L'omplirem amb el següent contingut:

# built application files
*.apk
*.ap_

# files for the dex VM
*.dex

# Java class files
*.class

# generated files
bin/
gen/
out/
build/

# Local configuration file (sdk path, etc)
local.properties

# Eclipse project files
.classpath
.project

# Windows thumbnail db
.DS_Store

# IDEA/Android Studio project files, because
# the project can be imported from settings.gradle
*.iml
.idea/*
# Forcibly including certain files we want propagated.
!\.idea/codeStyleSettings.xml
!\.idea/copyright

# Gradle cache
.gradle

# Sandbox stuff
_sandbox

Així evitarem sincronitzar fitxers innecessaris, com els produïts en temps de compilació, o els .gradle referents a la configuració local de la nostra màquina, que seran diferents per a cada màquina.

Tercer pas: Sincronitzar el projecte amb BitbucketModifica

Amb l'Username, l'e-mail i l'enllaç del repositori mencionats prèviament a mà, obrim la finestreta de Terminal situada al cantó inferior esquerre del Studio:

Primer hem de configurar git amb el nostre Username i el nostre e-mail.

git config --global user.name "Username"
git config --global user.email "e-mail"

Des d'aquí configurarem les dades d'enllaç entre el nostre projecte i el repositori Bitbucket amb les següent comandes:

git remote add origin https://elvostrerepositori.git

I ja podem fer el primer commit del projecte:

git commit -m "Commit inicial"
git push -u origin master

Podeu comprovar que hem pujat el projecte correctament al consultar el repositori des del propi Bitbucket:

Treballar amb el repositori per a la resta de desenvolupadorsModifica

La idea de fer servir un VCS com Bitbucket no es només emmagatzemar-los i enregistrar els canvis per poder revertir-los; també permet a altres usuaris treballar directament sobre el repositori de manera col·laborativa. Si voleu que un altre usuari de Bitbucket pugui fer un pull del vostre projecte, primer haureu de donar-li accés pel Bitbucket, si heu marcat el projecte com a privat.

A la finestra de benvinguda de l'Android Studio, feu Check out project from Version Control -> Git. A continuació ompliu la següent finestra amb l'enllaç .git de Bitbucket sobre el qual voleu treballar. En clicar Clone s'ens descarregarà tot el projecte, ja configurat per tal de poder fer els nostres push i pull directament sobre el repositori indicat. D'aquesta manera podem treballar entre diferents desenvolupadors sobre un mateix projecte i realitzar tasques col·laboratives.