Les quatre operacions bàsiques/Multiplicació


La multiplicació modifica

Podem veure la multiplicació com a resultat d'un cas particular de la suma, és a dir sumar un nombre determinat de vegades un nombre.

Per exemple: 3x4 = 4x3 = 4+4+4 = 3+3+3+3 = 12

Com es pot observar la multiplicació és una operació commutativa, és a dir, l'ordre dels element no varia el resultat.

La taula de la multiplicació ens dona els resultats per a cada parell de nombres de rang de 0 a 10:


Taula de multiplicació
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Multiplicació de nombres grans modifica

Per tal de multiplicar dos nombres de més de una xifra preparem la operació:

   5 9 4
  x 2 3 2
____________

Per cada xifra de el nombre inferior, de dreta esquerra comencem a multiplicar-lo per el nombre superior:

4x2=8


   5 9 4
  x 2 3 2
____________
     8

Es prossegueix per el següent element, en cas de ser un resultat superior a 9, es guarda la xifra més alta:

9x2=18, guardem l'1 i seguim l'operació:


   5 9 4
  x 2 3 2
____________
    8 8


5x2=10, més l'1 que teníem guardat 11, 
com que estem a l'última xifra del nombre 
superior podem copiar-lo directament:

    5 9 4
   x 2 3 2
  ____________
   1 1 8 8

Anàlogament seguim amb els altres nombres, posant atenció de desplaçar la fila següent una casella:

    5 9 4
   x 2 3 2
  ____________
   1 1 8 8
  1 7 8 2
 1 1 8 8


I finalment sumem els tres elements, obtenint el resultat de la multiplicació:

    5 9 4
   x 2 3 2
  ____________
   1 1 8 8
  1 7 8 2
+ 1 1 8 8
 ____________
 1 3 7 8 0 8

Per sumar tres elements, podem sumar primer els dos primers i tot seguit el resultat de la primera suma i el tercer element.

Exercicis modifica

 • a) 156 x 492 =
 • b) 636 x 814 =
 • c) 37 x 37 =
 • d) 945 x 54 =
 • e) 961 x 415 =
 • f) 560 x 768 =
 • g) 43 x 76 =
 • h) 5000 x 1234 =

Solucions modifica

 • a) 76752
 • b) 517704
 • c) 1368
 • d) 51030
 • e) 398815
 • f) 4300800
 • g) 3268
 • h) 6170000