Aquest mòdul proporciona accés a funcions bàsiques sobre cadenes (strings).

La majoria d'aquestes funcions es poden invocar amb paràmetres amb nom, sense nom o una barreja. Si s'usen paràmetres amb nom cal tenir en compte que el Mediawiki elimina els espais en blanc inicials i finals del valor del paràmetre. Segons l'ús previst pot ser convenient tant conservar-los com eliminar-los.

Algunes funciones admeten paràmetres amb patrons Lua que són una mena d'expressions regulars. Vegeu en el manual: patterns i Ustring patterns.

Opcions globals:

 • ignore_errors: posat a 'true' o 1, en cas d'error retorn una cadena buida en lloc del missatge d'error.
 • error_category: si es detecta un error especifica el nom de la categoria a incloure amb el missatge d'error. Per defecte és Categoria:Errors detectats pel mòdul String.
 • no_category: posat a 'true' o 1, no afegeix cap categoria si es genera un error.

Funcions:

len

Retorna la longitud de la cadena. Sintaxi:

{{#invoke:string|len|cadena}}
{{#invoke:string|len|s=cadena}}

Paràmetres:

s: La cadena a trobar la seva longitud
sub

Retorna una subcadena de la cadena indicada en els índex especificats. Sintaxi:

{{#invoke:string|sub|cadena|índex inicial|índex final}}
{{#invoke:string|sub|s=cadena|i=índex inicial|j=índex final}}

Paràmetres:

s: la cadena on extraure la subcadena
i: índex inicial de la subcadena, per defecte 1, el primer caràcter de la cadena.
j: índex final de la subcadena, per defecte la longitud total, fins l'últim caràcter.

Si qualsevol dels dos índexs tenen valor negatiu llavors comptarà des del final de la cadena. Així, -1 és l'índex de l'últim caràcter de la cadena. Si els índexs són superiors a la longitud de la cadena llavors reportarà un error.

match

Retorna una subcadena de la cadena indicada que coincideixi amb un patró especificat.

{{#invoke:string|match|cadena|patró|índex inicial|número coincidència|indicador text net|text no coincidència}}
{{#invoke:string|match|s=cadena|pattern=patró|start=índex inicial|match=número coincidència|plain=indicador text net|nomatch=text no coincidència}}

Paràmetres:

s: cadena on es fa la cerca
pattern: patró o cadena a cercar.
start: índex de la cadena on començar a cercar, per defecte 1, el primer caràcter.
match: si es troben múltiples coincidències, especifica quina d'elles retornar. Per defecte és 1, la primera coincidència trobada. Un número negatiu compta des del final, per tant match=-1 és l'última coincidència.
plain: indica si el patró s'ha d'interpretar com a text net, per defecte 'false'.
nomatch: en cas de no trobar cap coincidència, retorna el valor de "nomatch" en lloc d'un error.

Si el número match o l'índex start estan fora del rang de la cadena, llavors la funció genera un error. També genera un error si no troba cap coincidència. Amb el paràmetre global ignore_errors=true se suprimeix l'error i retorna una cadena buida.

pos

Retorna el caràcter de la cadena que es troba en la posició indicada.

{{#invoke:string|pos|cadena|índex}}
{{#invoke:string|pos|target=cadena|pos=índex}}

Paràmetres:

target: cadena on cercar
pos: índex del caràcter a retornar

El primer caràcter té l'índex 1. L'últim és -1, comptant des del final. Si età fora del rang de la cadena llavors retornarà un error.

find

Retorna la posició on es troba una cadena o patró cercant en una altra cadena.

{{#invoke:string|find|cadena|cerca|índex inicial|indicador text net}}
{{#invoke:string|find|source=cadena|target=cerca|start=índex inicial|plain=indicador text net}}

Paràmetres:

source: cadena on cercar
target: cadena a cercar o patró de cerca
start: índex de la cadena font on començar a cercar, per defecte 1, el primer caràcter.
plain: indica si la cerca s'ha d'interpretar com a text net, en cas contrari com a patró Lua. Per defecte és 'true'.

Retorna el primer índex, major o igual que "start", on "target" s'ha trobat a "source". Si no el troba retorna 0. Si "source" o "target" estan buits o indefinits també retorna 0. Se suposa que funciona bé amb cadenes UTF-8.

replace

Permet reemplaçar una cadena o patró en una altra cadena.

{{#invoke:string|replace|cadena|patró|reemplaçament|comptador|indicador text net}}
{{#invoke:string|replace|source=cadena|pattern=patró|replace=reemplaçament|count=comptador|plain=indicador text net}}

Paràmetres:

source: cadena on cercar
pattern: cadena de cerca o patró a cercar
replace: text de reemplaçament
count: número d'ocurrències a reemplaçar, per defecte totes.
plain: indica si la cerca s'ha d'interpretar com a text net, en cas contrari com a patró Lua. Per defecte és 'true'.
rep

Repeteix la cadena un número de vegades.

{{#invoke:string|rep|cadena|vegades}}

Paràmetres:

cadena: cadena a repetir
vegades: número de vegades a repetir

--[[ 
This module is intended to provide access to basic string functions.
]]

local str = {}

--[[
len

Parameters
  s: The string whose length to report

]]
function str.len( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'s'} );
  local s = new_args['s'] or '';
  return mw.ustring.len( s )
end

--[[
sub

Parameters
  s: The string to return a subset of
  i: The fist index of the substring to return, defaults to 1.
  j: The last index of the string to return, defaults to the last character.
  
]]
function str.sub( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, { 's', 'i', 'j' } );
  local s = new_args['s'] or '';
  local i = tonumber( new_args['i'] ) or 1;
  local j = tonumber( new_args['j'] ) or -1;
  
  local len = mw.ustring.len( s );

  -- Convert negatives for range checking
  if i < 0 then
    i = len + i + 1;
  end
  if j < 0 then
    j = len + j + 1;
  end
  
  if i > len or j > len or i < 1 or j < 1 then
    return str._error( 'Índex fora del rang de la cadena' );
  end
  if j < i then
    return str._error( 'Índexs de la cadena no ordenats' );
  end
  
  return mw.ustring.sub( s, i, j )
end

--[[
match

Parameters
  s: The string to search
  pattern: The pattern or string to find within the string
  start: The index within the source string to start the search. The first
    character of the string has index 1. Defaults to 1.
  match: In some cases it may be possible to make multiple matches on a single 
    string. This specifies which match to return, where the first match is 
    match= 1. If a negative number is specified then a match is returned 
    counting from the last match. Hence match = -1 is the same as requesting
    the last match. Defaults to 1.
  plain: A flag indicating that the pattern should be understood as plain
    text. Defaults to false.
  nomatch: If no match is found, output the "nomatch" value rather than an error.

]]
function str.match( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'s', 'pattern', 'start', 'match', 'plain', 'nomatch'} );
  local s = new_args['s'] or '';
  local start = tonumber( new_args['start'] ) or 1;
  local plain_flag = str._getBoolean( new_args['plain'] or false );
  local pattern = new_args['pattern'] or '';
  local match_index = math.floor( tonumber(new_args['match']) or 1 );
  local nomatch = new_args['nomatch'];
  
  if s == '' then
    return str._error( 'Cadena on cercar està buida' );
  end
  if pattern == '' then
    return str._error( 'Cadena de cerca està buida' );
  end
  if math.abs(start) < 1 or math.abs(start) > mw.ustring.len( s ) then
    return str._error( 'Índex d\'inici fora del rang de la cadena' );
  end
  if match_index == 0 then
    return str._error( 'Número de coincidència fora de rang' );
  end
  if plain_flag then
    pattern = str._escapePattern( pattern );
  end
  
  local result
  if match_index == 1 then
    -- Find first match is simple case
    result = mw.ustring.match( s, pattern, start )
  else
    if start > 1 then
      s = mw.ustring.sub( s, start );
    end
    
    local iterator = mw.ustring.gmatch(s, pattern);
    if match_index > 0 then
      -- Forward search
      for w in iterator do
        match_index = match_index - 1;
        if match_index == 0 then
          result = w;
          break;
        end
      end  
    else
      -- Reverse search
      local result_table = {};
      local count = 1;
      for w in iterator do
        result_table[count] = w;
        count = count + 1;
      end
      
      result = result_table[ count + match_index ];      
    end
  end    
  
  if result == nil then
    if nomatch == nil then
      return str._error( 'Cap coincidència trobada' );
    else
      return nomatch;
    end
  else
    return result;
  end
end

--[[
pos

Parameters
  target: The string to search
  pos: The index for the character to return

]]
function str.pos( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'target', 'pos'} );
  local target_str = new_args['target'] or '';
  local pos = tonumber( new_args['pos'] ) or 0;

  if pos == 0 or math.abs(pos) > mw.ustring.len( target_str ) then
    return str._error( 'Índex fora del rang de la cadena' );
  end  
  
  return mw.ustring.sub( target_str, pos, pos );
end

--[[
find

Parameters
  source: The string to search
  target: The string or pattern to find within source
  start: The index within the source string to start the search, defaults to 1
  plain: Boolean flag indicating that target should be understood as plain
    text and not as a Lua style regular expression, defaults to true

]]
function str.find( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'source', 'target', 'start', 'plain' } ); 
  local source_str = new_args['source'] or '';
  local pattern = new_args['target'] or '';
  local start_pos = tonumber(new_args['start']) or 1;
  local plain = new_args['plain'] or true;
    
  if source_str == '' or pattern == '' then
    return 0;
  end  
  
  plain = str._getBoolean( plain );

  local start = mw.ustring.find( source_str, pattern, start_pos, plain )
  if start == nil then
    start = 0
  end
  
  return start
end

--[[
replace

Parameters
  source: The string to search
  pattern: The string or pattern to find within source
  replace: The replacement text
  count: The number of occurences to replace, defaults to all.
  plain: Boolean flag indicating that pattern should be understood as plain
    text and not as a Lua style regular expression, defaults to true 
]]
function str.replace( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'source', 'pattern', 'replace', 'count', 'plain' } ); 
  local source_str = new_args['source'] or '';
  local pattern = new_args['pattern'] or '';
  local replace = new_args['replace'] or '';
  local count = tonumber( new_args['count'] );
  local plain = new_args['plain'] or true;
    
  if source_str == '' or pattern == '' then
    return source_str;
  end  
  plain = str._getBoolean( plain );

  if plain then
    pattern = str._escapePattern( pattern );
    replace = mw.ustring.gsub( replace, "%%", "%%%%" ); --Only need to escape replacement sequences.
  end
  
  local result;

  if count ~= nil then
    result = mw.ustring.gsub( source_str, pattern, replace, count );
  else
    result = mw.ustring.gsub( source_str, pattern, replace );
  end    

  return result;
end

--[[ 
  simple function to pipe string.rep to templates.
]]
 
function str.rep( frame )
  local repetitions = tonumber( frame.args[2] )
  if not repetitions then 
    return str._error( "s'esperava un número com a segon paràmetre; trobat: " .. ( frame.args[2] or '' ))
  end
  return string.rep( frame.args[1] or '', repetitions )
end

--[[
Helper function that populates the argument list given that user may need to use a mix of
named and unnamed parameters. This is relevant because named parameters are not
identical to unnamed parameters due to string trimming, and when dealing with strings
we sometimes want to either preserve or remove that whitespace depending on the application.
]]
function str._getParameters( frame_args, arg_list )
  local new_args = {};
  local index = 1;
  local value;
  
  for i,arg in ipairs( arg_list ) do
    value = frame_args[arg]
    if value == nil then
      value = frame_args[index];
      index = index + 1;
    end
    new_args[arg] = value;
  end
  
  return new_args;
end    

--[[
Helper function to handle error messages.
]]
function str._error( error_str )
  local frame = mw.getCurrentFrame();
  local error_category = frame.args.error_category or 'Errors detectats pel mòdul String';
  local ignore_errors = frame.args.ignore_errors or false;
  local no_category = frame.args.no_category or false;
  
  if str._getBoolean(ignore_errors) then
    return '';
  end
  
  local error_str = '<strong class="error">Error del mòdul String: ' .. error_str .. '</strong>';
  if error_category ~= '' and not str._getBoolean( no_category ) then
    error_str = '[[Categoria:' .. error_category .. ']]' .. error_str;
  end    
  
  return error_str;
end

--[[
Helper Function to interpret boolean strings
]]
function str._getBoolean( boolean_str )
  local boolean_value;
  
  if type( boolean_str ) == 'string' then
    boolean_str = boolean_str:lower();
    if boolean_str == 'false' or boolean_str == 'no' or boolean_str == '0' 
        or boolean_str == '' then
      boolean_value = false;
    else
      boolean_value = true;
    end  
  elseif type( boolean_str ) == 'boolean' then
    boolean_value = boolean_str;
  else
    error( 'Cap valor booleà trobat' );
  end  
  return boolean_value
end

--[[
Helper function that escapes all pattern characters so that they will be treated 
as plain text.
]]
function str._escapePattern( pattern_str )
  return mw.ustring.gsub( pattern_str, "([%(%)%.%%%+%-%*%?%[%^%$%]])", "%%%1" );
end

return str