Matemàtiques (nivell ESO)/Correspondencia Illes Balears

N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 |
| | | |
| | | |

Bloc 1. Continguts comuns

 • Planificació i utilització d’estratègies en la resolució de problemes, com ara el recompte exhaustiu, la inducció o la recerca de problemes afins, i comprovació de l’ajust de la solució a la situació plantejada.
 • Descripció verbal de relacions quantitatives i espacials i procediments de resolució utilitzant la terminologia precisa.
 • Interpretació de missatges que contenguin informacions de caràcter quantitatiu o simbòlic o sobre elements o relacions espacials.
 • Confiança en les pròpies capacitats per afrontar problemes, comprendre les relacions matemàtiques i prendre decisions a partir d’aquestes relacions.
 • Perseverança i flexibilitat en la recerca de solucions als problemes i en la millora de les solucions trobades.
 • Utilització d’eines tecnològiques per facilitar els càlculs de tipus numèric, algebraic o estadístic, les representacions funcionals i la comprensió de propietats geomètriques.
 • Aplicació de les matemàtiques per analitzar i valorar fenòmens socials i activitats econòmiques de la comunitat de les Illes Balears.

Bloc 2. Nombres

 • N1: Decimals i fraccions. Representació sobre la recta. Transformació de fraccions en decimals. Decimals exactes i decimals periòdics. Fracció generatriu.
 • N2: Operacions amb fraccions i decimals dins la resolució de problemes.
 • N3: Potències d’exponent enter i base racional. Significat i propietats. La seva aplicació per a l’expressió de nombres molt grans i molt petits. Operacions amb nombres expressats en notació científica. Ús de la calculadora.
 • N4: Aproximacions, truncament i arrodoniment. Xifres significatives. Error absolut i error relatiu. Utilització d’aproximacions i arrodoniments en la resolució de problemes de la vida quotidiana amb la precisió demanada per la situació plantejada.
 • N5: Identificació i utilització en situacions de la vida quotidiana de la proporcionalitat composta.
 • N6: Resolució de problemes en els quals intervé la proporcionalitat simple i composta.

Bloc 3. Àlgebra

 • A1: Successions numèriques. Successions recurrents.
 • A2: Progressions aritmètiques i geomètriques.
 • A3: Curiositat i interès per a l’estudi de les regularitats, relacions i propietats que apareixen en conjunts de nombres.
 • A4: Traducció de situacions del llenguatge verbal a l’algebraic.
 • A5: Polinomis. Valor numèric. Operacions elementals amb polinomis (suma, resta i producte).
 • A6: Transformació d’expressions algebraiques. Igualtats notables.
 • A7: Resolució d’equacions de primer grau i de sistemes de dues equacions lineals amb dues incògnites.
 • A8: Resolució d’equacions de segon grau.
 • A9: Resolució de problemes mitjançant la utilització d’equacions i sistemes. Interpretació crítica de les solucions. Valoració de la precisió, simplicitat i utilitat del llenguatge algebraic per resoldre diferents situacions de la vida quotidiana.

Bloc 4. Geometria

 • G1: Lloc geomètric. Determinació de figures a partir de certes propietats.
 • G2: Aplicació dels teoremes de Tales i Pitàgores per a la resolució de problemes geomètrics i del medi físic.
 • G3: Translacions, girs i simetries en el pla. Elements invariants de cada moviment.
 • G4: Plans de simetria als políedres.
 • G5: Ús dels moviments per a l’anàlisi i representació de figures i configuracions geomètriques.
 • G6: Reconeixement dels moviments en la naturalesa, en l’art i en altres construccions humanes.
 • G7: El globus terraqüi. Interseccions de plans i esferes. Coordenades terrestres i fusos horaris. Longitud i latitud d’un lloc.
 • G8: Interpretació de mapes i resolució de problemes associats.
 • G9: Curiositat i interès per investigar formes, configuracions i relacions geomètriques.

Bloc 5. Funcions i gràfics

 • F1: Anàlisi i comparació de situacions de dependència funcional donades mitjançant taules i enunciats.
 • F2: Diferents formes d’expressar una funció.
 • F3: Construcció de taules de valors a partir d’enunciats, expressions algebraiques o gràfics senzills.
 • F4: Elaboració de gràfics continus o discontinus a partir d’un enunciat, una taula de valors o d’una expressió algebraica senzilla.
 • F5: Anàlisi d’una situació a partir de l’estudi de les característiques locals i globals de la gràfica corresponent: domini, punts de tall amb els eixos, creixement i decreixement, màxims i mínims, simetries, continuïtat i periodicitat.
 • F6: Anàlisi i descripció qualitativa de gràfics que representen fenòmens de l’entorn de la comunitat de les Illes Balears.
 • F7: Ús de les tecnologies de la informació per a l’anàlisi i reconeixement de propietats de funcions.
 • F8: Formulació de conjectures sobre el fenomen representat per un gràfic i sobre la seva expressió algebraica.
 • F9: Utilització de les diferents formes de representar l’equació de la recta.
 • F10: Utilització de models lineals per estudiar situacions provinents dels diferents àmbits de coneixement i de la vida quotidiana, mitjançant la confecció de la taula, la representació gràfica i l’obtenció de l’expressió algebraica.

Bloc 6. Estadística i probabilitat

 • P1: Necessitat, conveniència i representativitat d’una mostra.
 • P2: Mètodes de selecció aleatòria i aplicacions en situacions reals.
 • P3: Estadística descriptiva unidimensional. Atributs i variables discretes i contínues.
 • P4: Interpretació de taules de freqüències i gràfics estadístics.
 • P5: Agrupació de dades en intervals. Histogrames i polígons de freqüències.
 • P6: Construcció del gràfic adequat a la naturalesa de les dades i a l’objectiu desitjat.
 • P7: Significat, càlcul i aplicacions dels paràmetres de centralització (mitjana aritmètica, moda, mediana i quartils) i dispersió (rang i desviació típica).
 • P8: Interpretació conjunta de la mitjana aritmètica i la desviació típica.
 • P9: Utilització de les mesures de centralització i dispersió per realitzar comparacions i valoracions. Anàlisi i crítica de la informació d’índole estadístic i de la seva presentació.
 • P10: Utilització de la calculadora i el full de càlcul per organitzar les dades i realitzar càlculs.
 • P11: Experiments aleatoris. Esdeveniments i espai mostral. Utilització del vocabulari adequat per descriure i quantificar situacions relacionades amb l’atzar.
 • P12: Freqüència i probabilitat d’un esdeveniment.
 • P13: Càlcul de probabilitats mitjançant la llei de Laplace.
 • P14: Càlcul de la probabilitat mitjançant simulació o experimentació.
 • P15: Formulació i verificació de conjectures sobre el comportament de fenòmens aleatoris senzills.
 • P16: Utilització de la probabilitat per prendre decisions fonamentades en diferents contextos.
 • P17: Reconeixement i valoració de les matemàtiques per interpretar, descriure i predir situacions incertes.