La moda és qualsevol dels valors de màxima freqüència en una mostra de mesures.

Una distribució de freqüències pot tenir diverses modes (plurimodal) quan té diverses freqüències màximes iguals.

Es tracta d'un estadígraf amb poca aplicació en l'estadística inductiva.


Exemple modifica

Per a fer un estudi sobre l'alçada dels nens d'una determinada edat, es va prendre la mesura a una mostra de 100 nens d'aquesta edat. La distribució de les alçades recollides pot veure's en la taula següent:

Distribució de freqüències
Alçades (en metres) Freqüències
1,52 2
1,54 5
1,56 12
1,58 23
1,60 25
1,62 18
1,64 10
1,66 3

El valor de màxima freqüència és, en aquest cas, el de 1,60 metres, que es repeteix en 25 mesures. Per tant, la moda de la mostra de les alçades recollida és 1,60 metres.