Matemàtiques (nivell ESO)/Població i mostra

Població modifica

La població és el conjunt d'individus sobre els quals s'aplica un estudi estadístic.

Mostra modifica

Com que sovint no es pot valorar a tots els individus d'una població, s'han de triar certs individus que puguin representar tota la població. Una mostra és qualsevol subconjunt de la població.

Representativitat modifica

D'una mateixa població es poden treure moltíssimes mostres diferents i cada una pot donar a resultats diferents. El que interessa sempre és que la mostra sigui representativa de la població, és a dir, que els resultats inferits de la mostra puguin extrapolar-se al conjunt de tota la població d'una manera fiable.