Matemàtiques (nivell ESO)/Potències

En aritmètica, s'anomena potència o potenciació a una operació derivada de la multiplicació.

Quan tots els factors d'una multiplicació són iguals, es pot simplificar. Així, si un nombre b es multiplica n vegades, es diu que es fa la potència n del nombre b, o que és "b elevat a n".

, on b és la base de la potència i n n'és l'exponent.

El cas especial de acostuma a anomenar-se quadrat.

El cas especial de acostuma a anomenar-se cub.

El signe d'una potència depèn del signe de la base i de la paritat de l'exponent, de manera que, si la base és positiva, la potència és positiva, però, si la base és negativa, la potència és:

  • positiva si l'exponent es parell, o
  • negativa si l'exponent és senar

Exemples: