Una breu introducció a GNU Emacs/Iterar una acció

La instrucció C-u permet repetir una ordre un nombre determinat de vegades.

C-u executa l'ordre donada 4 vegades
C-u C-u executa l'ordre donada 16 vegades
C-uC-uC-u executa l'ordre donada 64 vegades, etc.
C-u n, on 'n' és un número, repeteix l'ordre n vegades.