Física bàsica de la medicina nuclear/Radioactivitat/Qüestionari

Aquesta pàgina és un qüestionari d'autoavaluació dels continguts treballats al capítol Radioactivitat del llibre Física bàsica de la medicina nuclear. Pot incloure tests d'una sola resposta correcta, o preguntes d'omplir buits o introduir valors numèrics.
Vegeu Viquillibres:Qüestionaris per a més informació.


  

1 Els fotons dels rajos γ:

no tenen massa ni càrrega elèctrica
no tenen massa però sí una càrrega elèctrica d'1
no tenen massa però sí una càrrega elèctrica de 2
no tenen massa però sí una càrrega elèctrica de -1

2 La captura d'electrons implica:

la combinació d'un electró amb un neutró
que un neutró sigui expulsat del nucli
la combinació d'un electró amb un protó
que un electró sigui expulsat del nucli

3 En la desintegració α:

Z i A romanen invariables
Z disminueix en 4 i A es redueix en 2
Z disminueix en 2 i A decreix en 4
Z disminueix en 4 i A es redueix en 4

4 La transició isomèrica implica:

l'emissió d'un raig gamma
la conversió d'un neutró en un protó
la conversió d'un protó en un neutró
una captura K

5 En la fissió espontània:

sempre s'aconsegueix l'estabilitat nuclear
el nucli es divideix en 2 o 3 fragments
Els fragments resultants no són radioactius
El nucli roman sense canvis

6 Una partícula α consisteix en:

un protó i dos neutrons
dos protons i un neutró
dos protons i dos neutrons
un protó i un neutró

7 La conversió interna implica:

l'emissió d'un raig gamma
la conversió d'un neutró en un protó
una captura K
cap dels processos anteriors

8 L'emissió d'electrons implica l'expulsió de:

una partícula β-
una partícula α
una partícula β+
un protó i dos neutrons

9 A l'emissió positrònica:

Z augmenta en 1 i A segueix sent el mateix
Z disminueix en 1 i A segueix sent el mateix
Z segueix sent el mateix i una disminució d'1
Z segueix sent el mateix i A augmenta en 1

10 L'emissió positrònica implica l'expulsió de:

una partícula α
una partícula β-
una partícula β+
un protó i un neutró