Matemàtiques (nivell ESO)/Expressions algebraiques

Una expressió algebraica és un conjunt de lletres i nombres relacionats per signes d'operacions aritmètiques. Per exemple . O també: 'expressió 8 · y + 2 ens indica que s'ha de multiplicar per 8 el valor desconegut de y i sumar 2 al resultat.

Alguns usos modifica

Les expressions algebraiques apareixen a:

  • Les equacions, com ara  , a la qual   és una incògnita que cal esbrinar.
  • El terme general de les successions. Per exemple, la successió de números imparells 1,3,5,7,9,11,13.. la podem indicar, generalment, amb 2n-1.
  • Conjunts de nombres que compleixen una propietat determinada.
  • Relacions numèriques en general. Per exemple, l'expressió  , que indica el quadrat de la suma de dos nombres qualssevol.

Operacions modifica

Suma modifica

Per efectuar una suma de monomis, han de ser semblats. A l'hora de fer la suma, extraiem factor comú a la part literal.

Exemples:   =(3+9)  =  

 =(4-6-1) =  

  no es pot efectuar.

Quan sumem monomis, en sumem o restem els coericients i deixem igual la part literal. La suma de polinomis consisteix a agrupar i redui els termes semblants de tots els sumands.

Exemple:   +     =  

També podem disposar la suma de polinomis d'aquesta manera:

 

 

__________________________

 

La suma de polinomis commutativa i associativa. L'element que no altera la suma és el polinomi 0, els termes del qual són tots iguals a 0.

Resta modifica

Per restar dos polinomis, primer es sumen el primer amb l'oposat del segon. És a dir, canviam el segon de signe. Exemple:  = = 

Producte modifica

Per efectuar el producte de dos monomis, es multipliquen:

  • D'una banda els coeficients, respectant les relges dels signes.
  • D'una altre, les perts literals, aplicant les propietats de les potències.

El grau del producte és igual a la suma dels graus dels factors.

Exemples:  · = ( 2 · 7) (  ) =  =  

Per multiplicar un monomi per un polinomi, apliquem la propietat distributiva, multiplicant cada terme d'un per tots els termes de l'altre.

Exemple:  ·( + 5x - 2)= ·  · 5x -  · 2 = 

Producte de dos polinomis modifica

per efectuar el producte de dos polinomis, apliquem la propietat distributiva, multiplicant cada terme d'un per tots els termes de l'altre. Si apareixen termes semblants, es sumen.

Exemple: ( + 5) · ( - 3) =  ·  · 3 + 5 ·   - 5· 3 =  = - 15