Matemàtiques (Prova d'accés a cicles formatius de grau superior)

Aquest llibre pretén desenvolupar el temari de matemàtiques de les proves d'accés a formació professional de grau superior.[1]

El llibre s'escriu suposant que el lector està familiaritzat amb els nombres naturals, enters i racionals, les seves propietats i les seves operacions. No obstant en el primer capítol es fa un repàs d'aquests conjunts de nombres i s'aporten conceptes complementaris perquè el lector els entengui més enllà d'un coneixement purament operatiu. La resta de continguts s'escriuen amb la intenció de que no necessitin cap prerequisit. Si trobeu que algun desenvolupament dona per suposat quelcom que no s'ha explicat en el mateix llibre feu-ho constar a les pàgines de discussió per tal de facilitar la revisió de la redacció. En molts llocs es fa servir la paraula "conjunt" sense haver escrit un capítol sobre teoria de conjunts, amb el concepte intuïtiu de conjunt n'hi hauria d'haver prou per seguir sense dificultats el llibre.

 • ...A aquest llibre li falten capítols. Si us veieu amb cor d'editar més seccions o afegir-ne de necessàries, endavant!
 1. Els conjunts numèrics
 2. Polinomis
 3. Equacions
 4. Trigonometria
 5. Nombres complexos
 6. Vectors al pla
 7. Funcions
 8. Derivades
 9. Estadística descriptiva unidimensional
 10. Estadística descriptiva bidimensional
 11. Probabilitat
 1. Temaris i criteris d’avaluació (article 12.5.2.2. Resolució EDU/354/2008, del 8 febrer) són els recollits en l’annex 15 de la Resolució EDU/120/2007, de 18 de gener, DOGC núm. 4808, del 26.1.2007.