Ciències de la Naturalesa (nivell ESO)

Llibre dedicat a les assignatures de Ciències de la Naturalesa, Biologia i Geologia i Física i Química dels cursos de l'ESO.

Continguts modifica

Els continguts que estableix el currículum de les Illes Balears per a l'assignatura de Ciències de la Naturalesa a 3r d'ESO s'agrupen en Biologia i Geologia, d'una banda, i Física i Química, de l'altra.

Biologia i Geologia modifica

Física i química modifica

Continguts totals modifica

 • Calor i temperatura
  • La calor. Temperatura.
  • Els efectes de la calor
  • Transferència d’energia
  • Utilització pràctica de la calor
 • Llum i so
  • Llum i visió
  • Propagació de la llum
  • Ombres i eclipsis
  • Reflexió i refracció
  • Descomposició de la llum
  • Els colors
  • So i audició
  • Contaminació acústica i lumínica
 • Transformacions geològiques degudes a l’energia interna de la Terra
  • Energia interna
  • Estructura de la Terra
  • Erupcions volcàniques i terratrèmols
  • Riscos volcànic i sísmic
  • Manifestacions volcàniques i sísmiques a les Illes Balears.
  • Roques magmàtiques i metamòrfiques.
  • Les roques magmàtiques i metamòrfiques a les Illes Balears.
  • Orogènesi. Deformacions: plecs i falles.
  • La tectònica de plaques.
 • La vida en acció
  • Les funcions vitals
  • La funció de nutrició
  • Nutrició autòtrofa i heteròtrofa
  • La fotosíntesi en la vida de la Terra
  • La respiració en els éssers vius
  • La funció de relació: percepció, coordinació i moviment
  • La funció de reproducció
  • Reproducció sexual i asexual
  • Cicles vitals en animals i plantes
 • El medi ambient natural
  • Biosfera, ecosfera i ecosistema.
  • Factors abiòtics i biòtics en els ecosistemes.
  • Ecosistemes aquàtics d’aigua dolça i marins.
  • Ecosistemes terrestres: els biomes.
  • Ecosistemes de les Illes Balears.
  • Organismes productors, consumidors i descomponedors en l’ecosistema.
  • Cicle de la matèria i flux d’energia
  • Impacte de l’espècie humana sobre els ecosistemes
  • Moviments ecologistes
  • Els espais protegits de les Illes Balears