Matemàtiques (nivell ESO)/Índex general


Continguts modifica

Bloc Apartats Subapartats
Aritmètica Els nombres naturals
 1. Sistema de numeració egipci
 2. Sistema de numeració romà
 3. Sistema de numeració decimal
 4. Operacions bàsiques amb nombres naturals
 5. Operacions combinades amb nombres naturals
 6. Arrel quadrada
Nombres enters
 1. Suma i resta de nombres enters
 2. Multiplicació i divisió de nombres enters
 3. Operacions combinades amb nombres enters
 4. Arrel quadrada
Divisibilitat
 1. Nombres primers i nombres composts
 2. Mínim comú múltiple
 3. Màxim comú divisor
Fraccions
 1. Fraccions equivalents. Simplificació
 2. Operacions amb fraccions
 3. Potències de fraccions
 4. Arrel quadrada
 5. Pas de fracció a decimal
 6. Fracció generatriu
Nombres decimals
 1. Sistema de numeració decimal
 2. Representació sobre la recta
 3. Operacions amb nombres decimals
 4. Arrel quadrada
Sistema sexagesimal
 1. Massa, longitud...
 2. Operacions en el sistema sexagesimal
Nombres racionals
Proporcionalitat directa
 1. Raons i proporcions
 2. Magnituds directament proporcionals
 3. Repartiments proporcionals directes
 4. Percentatges
 5. Càlculs amb percentatges
Proporcionalitat inversa
 1. Magnituds inversament proporcionals
 2. Repartiments proporcionals inversos
Proporcionalitat composta
Interés compost
Nombres irracionals
Nombres reals
 1. Intervals
Aproximació i error
Radicals (o arrels)
 1. Operacions amb arrels
 2. Racionalització de radicals
 3. Nombre d'arrels
 4. Radicals equivalents
Potències
 1. Potències d'exponent natural
 2. Potències d'exponent enter
 3. Potències d'exponent fraccionari
 4. Operacions amb potències
 5. Potències de 10
Notació científica
 1. Operacions en notació científica
Representació dels nombres a la recta numèrica
Àlgebra Expressions algebraiques
 1. Simplificació d'expressions algèbriques
 2. Reducció de termes en una suma algebraica
 3. Supressió de parèntesis en una suma algebraica
 4. Desenvolupament d'un producte: propietat distributiva
 5. Desenvolupament d'un producte: aplicació doble de la propietat distributiva
 6. Factor comú
 7. Valor numèric d'una expressió algèbrica
 8. Expressions algèbriques equivalents
Fraccions algebraiques
 1. Valor numèric
 2. Simplificació de fraccions algèbriques
 3. Suma i deferència de fraccions algèbriques
 4. Producte i quocient de fraccions algèbriques
Expressions radicals
 1. Simplificació i reducció de radicals
 2. Operacions amb expressions radicals
Successions
 1. Successions creixents i decreixents
 2. Successions recurrents
Progressions aritmètiques
 1. Terme general d'una progressió aritmètica
 2. Calcular la diferència i el primer terme
 3. Suma dels n primers termes d'una progressió aritmètica
Progressions geomètriques
 1. Terme general d'una progressió geomètrica
 2. Suma dels n primers termes d'una progressió geomètrica
Monomis
 1. Grau d'un monomi
 2. Suma i resta de monomis
 3. Producte i quocient de monomis
Polinomis
 1. Valor numèric d'un polinomi
 2. Grau d'un polinomi
 3. Ordenació de polinomis
 4. Expressió reduïda d'un polinomi
 5. Polinomis complets i incomplets
 6. Suma i resta de polinomis
 7. Producte de polinomis
 8. Potències de polinomis
 9. Divisió de polinomis per monomis
 10. Divisió de polinomis
 11. Divisió per x-a. Regla de Ruffini
 12. Teorema del residu i del factor
 13. Nombre d'arrels d'un polinomi
 14. Càlcul de les arrels enteres d'un polinomi
 15. Factorització de polinomis
 16. Aplicacions dels polinomis
Identitats
 1. Identitats notables
Equacions equivalents

Transposició de terms a una equació

Equacions de primer grau
 1. Equacions de primer grau amb denominadors
 2. Equacions de primer grau que semblen de segon
Equacions de segon grau
 1. Nombre de solucions
 2. Simplificacions abans d'aplicar la fórmula
 3. Resolució d'equacions incompletes de segon grau
 4. Resolució de l'equació completa de segon grau
 5. Propietats de les solucions
Sistemes d'equacions
 1. Equacions amb dues incògnites
 2. Sistemes equivalents
 3. Nombre de solucions d'un sistema lineal
 4. Què és resoldre un sistema
 5. Solució gràfica d'un sistema
 6. Mètode de substitució
 7. Mètode d'igualació
 8. Mètode de reducció
 9. Regles pràctiques per resoldre sistemes lineals
Funcions Funcions i gràfics
 1. Imatges i antiimatges
 2. Domini i recorregut
 3. Punts de tall amb els eixos
 4. Creixement i decreixement. Màxims i mínims.
 5. Funcions parells i imparells (simetria)
 6. Tendències d'una funció
 7. Funcions periòdiques
 8. Continuïtat i discontinuïtats
 9. Expressió analítica d'una funció
 10. Algunes funcions interessants
Les funcions afins
 1. La funció constant (y=c)
 2. La funció lineal (y=mx)
 3. La funció afí (y=mx+n)
 4. Aplicacions de les funcions lineals i afins
Equació d'una recta
 1. Pendent d'una recta
 2. Determinació d'una recta conegut el pendent i un punt
 3. Recta que passa per dos punts
 4. Forma general de l'equació d'una recta
Intersecció de dues rectes. Rectes secants i paral·leles
Estudi conjunt de dues funcions
Funcions quadràtiques
Geometria Figures planes
 1. Triangles: rectes i punts notables
 2. Teorema de Pitàgores. Aplicacions
 3. Teorema de l'altura
 4. Teorema del catet
 5. Quadrilàters
 6. Polígons regulars
 7. Angles d'un polígon
 8. Distàncies en els polígons.
Àrees
 1. Àrees dels polígons
 2. Àrea del cercle
 3. Àrea d'un sector circular
 4. Àrea de figures compostes
Perímetres
 1. Perímetres dels polígons.
 2. Longitud de la circumferència
 3. Longitud d'un arc de circumferència
Volums
 1.  Principi de Cavalieri
 2. Volum del prisma
 3. Volum del cilindre
 4. Volum de la piràmide
 5. Volum del con
 6. Volum de l'esfera
Figures semblants
 1. Polígons semblants
 2. Teorema de Tales
 3. La semblança en els triangles rectangles
 4. Escales
Vectors en el pla
Transformacions geomètriques
 1. Translacions. Translacions successives.
 2. Girs. Girs successius
 3. Simetries axials
 4. Simetries centrals
 5. Simetries i coordenades
 6. Homotècies
 7. Composició de moviments
 8. Mosaics, sanefes i rosetons
Simetries
 1. Plans de simetria
 2.  Eixos i centres de simetria en les figures
Cossos geomètrics
 1. Poliedres
 2. Elements d'un poliedre
 3. Poliedres regulars
 4. Cilindres
 5. Cons
 6. Troncs de con
 7. Esferes
 8. Seccions de l'esfera
 9. Rotació de la Terra: coordenades geogràfiques
Llocs geomètrics
Probabilitat Atzar i probabilitat
Espai mostral
Esdeveniments aleatoris
 1. Tipus d'esdeveniments
 2. Operacions amb esdeveniments
 3. Dependència i independència d'esdeveniments
Tècniques de recompte. Diagrama d'arbre.
Probabilitat d'un esdeveniment
 1. Propietats de la probabilitat
 2. Probabilitats en experiències regulars. Llei de Laplace
 3. Probabilitat d'esdeveniments en experiments compostos
 4. Probabilitats en experiències amb instruments irregulars
Estadística Estadística
Població i mostra
Variables estadístiques
Freqüència absoluta i relativa. Freqüències acumulades
Freqüencia de dades agrupades en classes
Elaboració d'una taula de freqüències
Gràfic adequat al tipus d'informació
Paràmetres de centralització
 1. Mitjana aritmètica
 2. Mediana
 3. Moda
Paràmetres de dispersió
 1. Rang
 2. Variancia i desviació típica
 3. Desviació mitjana
 4. Coeficient de variació
 5. Càlcul de   i  
  1. Valors atípics
 6. Coeficient de variació
Paràmetres de posició
 1. Mediana
 2. Quartils
Sèries temporals

Currículum oficial modifica

Correspondència amb el currículum de les Illes Balears